Adli Yargı Sınavları İçin Özel Baskı

"6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu'na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335, 28.3.2013 tarih ve 6455, 12.7.2013 tarih ve 6495, 6.12.2012 tarih ve 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu ile yapılan değişiklikler başta olmak üzere, tüm değişiklikler ilgili ilgili yerlere işlenmiştir."

ÖNEMLİ NOT
Kitabın basımından sonra 6552 sayılı Kanun ile (10.9.2014 tarihli) TTK'nın 371. ve 629. maddelerine yeni fıkra eklenmiştir.

- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 371 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Anonim Şirketle ilgili Kısım: "(7) Yönetim kurulu, yukarıda belirtilen temsilciler dışında, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, 367 nci maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Bu fıkra uyarınca yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur."

6102 sayılı Kanunun 629 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Limited Şirketle ilgili Kısım: "(3) Müdürler tarafından şirkete hizmet akdi ile bağlı olanların sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atanması hususunda 367 nci madde ile 371 inci maddenin yedinci fıkrası kıyasen limited şirketlere de uygulanır."

BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL OLARAK ŞİRKETLER HUKUKU ve BU KONUDA YAPILAN AYIRIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM: ADİ ŞİRKET
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: TİCARET ŞİRKETLERİ HAKKINDA UYGULANACAK GENEL HÜKÜMLER
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM :KOLLEKTİF ŞİRKET
BEŞİNCİ BÖLÜM :KOMANDİT ŞİRKET
ALTINCI BÖLÜM : ANONİM ŞİRKET
YEDİNCİ BÖLÜM : ANONİM ŞİRKETTE İŞLEYİŞ ve ORGANLAR
SEKİZİNCİ BÖLÜM : ANONİM ŞİRKETTE PAY, PAY SAHİPLİĞİ VE MENKUL KIYMETLER
DOKUZUNCU BÖLÜM : ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ile SERMAYE ARTIRIMI-AZALTIMI
ONUNCU BÖLÜM :ANONİM ŞİRKETİN FİNANSAL TABLOLARI ve YEDEK AKÇELER
ON BİRİNCİ BÖLÜM : ANONİM ŞİRKETLERDE HUKUKÎ SORUMLULUK
ON İKİNCİ BÖLÜM : ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ
ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : LİMİTED ŞİRKET
ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : TİCARET ŞİRKETLERİNDE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER (BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME)
ON BEŞİNCİ BÖLÜM : Şirketler Topluluğu (Konzernler-HOLDİNGLER)
ON ALTINCI BÖLÜM :KOOPERATİFLER