Birinci Bölüm
  6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNUN KAPSAMI
  1.Amme Alacağı Kuramı
  2.6183 sayılı Kanunun Konusu ve Kapsamı
  2.1.Amme Alacağının Tanımı
  2.1.1.Alacaklısı Bakımından
  2.1.2.Niteliği Bakımından (Kamu Hizmetinin Uygulanmasından Kaynaklanması)
  2.1.3.Asli ve Feri Amme Alacakları
  2.2.Amme Borçlusunun Tanımı
  2.2.1.Amme Alacağını Ödemek Mecburiyetinde Olan Hakiki ve Hükmi Şahıslar
  2.2.2.Amme Alacağını Ödemek Mecburiyetinde Olan Hakiki ve Hükmü Şahısların Kanuni Temsilcileri
  2.2.3.Amme Alacağını Ödemek Mecburiyetinde Olan Hakiki ve Hükmi Şahısların Mirasçıları
  2.2.4.Vergi Mükellefleri ve Vergi Sorumluları
  2.2.5.Amme Alacağını Ödemek Mecburiyetinde Olan Hakiki ve Hükmi Şahısların Kefili
  2.2.6.Yabancı Şahıs ve Kurumlar Temsilcileri
  İkinci Bölüm
  6183 SAYILI KANUN UYGULAMASINDA İDARENİN GÖREVLİ ORGANI VE İŞLEMLERİ
  1.Alacaklı Amme İdaresinin Görevli Organı: Tahsil Dairesi
  2.Tahsil Dairesinin İşlemleri
  2.1.Amme Alacağının Korunmasına Yönelik İşlemler ve İdarenin Sahip Olduğu Başvuru Olanakları
  2.1.1.Teminat
  2.1.2.İhtiyati Haciz
  2.1.3.İhtiyati Tahakkuk
  2.1.4.Başvuru Olanağı Olarak: Tasarrufun İptali Davası Açma/İptal Davası Açma
  2.1.5.Başvuru Olanağı Olarak: Ortaklığın Feshini İsteme
  2.1.6.Tecil
  2.1.7.Ölüm Halinde Takibin Geri Bırakılması
  2.2.Cebren Tahsil İşlemleri
  2.2.1.İhbarname
  2.2.2.Teminatlı Alacakların Takibinde Bildirim ve Paraya Çevrilmesi
  2.2.3.Ödeme Emri
  2.2.4.Haciz
  2.2.4.1.Hacizde İstihkak İddiası
  2.2.4.2.Menkul Malların Haczi
  2.2.4.3.Gayrimenkul Malların ve Gemilerin Haczi
  2.2.5.Satış ve Diğer Hakların Paraya Çevrilmesi
  2.2.5.1.Menkul Malların Satışı
  2.2.5.2.Gayrimenkul Malların Satışı
  2.2.6.İflas
  Üçüncü Bölüm
  AMME ALACAKLARININ TAHSİLİNE YÖNELİK İŞLEMLERİN YARGISAL DENETİMİ VE GÖREV SORUNU
  1.6183 sayılı Kanun Uyarınca Tesis Edilen İşlemlerin Yargısal Denetimi
  2.6183 sayılı Kanun Uyarınca Tesis Edilen İşlemlere İlişkin Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkemeler
  2.1.Vergi Mahkemelerinin Görev Alanı
  2.2.İdare Mahkemelerinin Görev Alanı
  2.3.Görev Çatışması
  2.4.Danıştay
  2.5.Bölge İdare Mahkemeleri
  3.Tahsil Dairesinin İşlemlerinin Yargısal Denetimi ve Görev Sorunu
  3.1.Teminatın Yargısal Denetimi
  3.2.İhtiyati Haczin Yargısal Denetimi
  3.3.İhtiyati Tahakkukun Yargısal Denetimi
  3.4. Tecil Taleplerine Yönelik İşlemlerin Yargısal Denetimi
  3.5.İhbarnamelerin Yargısal Denetimi
  3.6.Teminatlı Alacakların Takibinde Yargısal Denetim
  3.7.Ödeme Emrinin Yargısal Denetimi
  3.8.Haczin Yargısal Denetimi
  3.8.1.Üçüncü Kişilerin Hacizli Mal Üzerindeki Haklarının Butlanı Davası
  3.8.2.Hacizde İstihkak İddiası, Davası ve Yargısal Denetimi
  3.8.3.Menkul Malların Haczinde Yargısal Denetim
  3.8.4.Gayrimenkul Malların ve Gemilerin Haczinde Yargısal Denetim
  3.9.Satışın Yargısal Denetimi
  3.9.1.Menkul Malların Satışının Yargısal Denetimi
  3.9.2.Gayrimenkul Malların Satışının Yargısal Denetimi