Çevre, tüm hukuk dallarınca korunmaya layık bir hukuki değerdir. Anayasa hukukundan, idare hukukuna, medeni hukuktan ceza hukukuna kadar birçok alanda çevrenin korunmasına dair ciddi reform çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Mevcut eser, çevre ceza hukuku Genel Hükümler tartışmalarına ışık tutmayı hedeflemektedir. Ancak çevre ceza hukukunun sadece maddi hukuka ilişkin ciddi sorunları bulunmamakta, gerek Çevre Özel Hükümler gerekse ceza yargılaması hukuku alanında çözümlenmesi gereken önemli birçok tartışmalı husus bulunmaktadır. Bu bağlamda mevcut eserin yalnızca ceza hukuku bilimine katkı sunması değil, aynı zamanda bu alanda çalışmak isteyen meslektaşlara ilham verebilmesi de en büyük temennidir.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

Birinci Kısım
Çevre Ceza Hukukuna Giriş
I. Çevre Ceza Hukukunun Varoluş Gerekçesi
II. Çevre Ceza Hukukunun Tanımı, Kaynakları ve İşlevi
1. Geniş ve Dar Anlamda Çevre Ceza Hukuku
2. Çevre Ceza Hukukunun Kaynakları
3. Çevre Ceza Hukukunun İşlevi
III. Çevre Ceza Hukukunun Tarihsel Gelişimi
1. Çevre Ceza Hukukunun İlk Aşamaları
2. Çağdaş Çevre Ceza Hukukunun Gelişimi
IV. Çevre Ceza Hukukunun Koruduğu Hukuki Değer
1. Saf Antropozentrik (insan merkezli) Kuram
2. Saf Ekolojik Kuram
3. İdari Kuram
4. Uzlaştırıcı (Karma) Kuram
V. Çevre Suçlarının Özellik ve Tabiatları
1. Atıf Suçları Olarak Çevre Suçları ve Çevre Ceza Hukukunun İdare Hukukuna Bağımlılığı
2. Tehlike Suçu Olarak Çevre Suçları
3. Özgü Suç Olarak Çevre Suçları

İkinci Kısım
Çevreye Karşı Suçlarda Genel Hükümler Sorunları
I. Sınır Aşan Suçlar ve Çevre Ceza Hukuku
1. Türk Ceza Kanunu'nun Yer Yönünden Uygulama Alanı
2. Çevre Suçlarında Fiilin İşlendiği Yer
II. Çevreye Karşı Suçlarda Nedensellik ve Objektif İsnadiyet Sorunları
1. Genel Olarak Nedensellik ve Objektif İsnadiyet
2. Çevre Ceza Hukukuna Özgü Nedensellik/İsnadiyet Sorunları
3. Çevre Suçlarında Toprak, Su ve Havanın Kapsamı
4. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları
III. Çevreye Karşı Suçlarda Taksir
1. Genel Olarak Taksir
2. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları
IV. Çevreye Karşı Suçlar ve İhmalkarlık
1. Genel Olarak Garantörsel İhmali Suçlar
2. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları
V. Çevreye Karşı Suçlar ve İştirak
1. Genel Olarak İştirak
2. Çevre Ceza Hukukunna Özgü İştirak Sorunları
VI. Tüzel Kişiliğe Yönelik Yaptırımlar
1. Müsadere
2. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları
VII. Çevre Ceza Hukuku ve İçtima
1. Ne Bis İn İdem İlkesi
2. Suçlarla Kabahatler Arasında İçtima

KAYNAKÇA