2015 yılından, 2020 yılına kadar olan sürede hazırlanan on beş adet hukuki mütalaa, bu kitapta "Hukuki Mütalaalar- 4" başlığı altında toplanmış ve somut sorunların çözümünde savunulan görüşlerin kamuoyu ile paylaşılması amaçlanmıştır.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

I. Kambiyo Senedine Mahsus Takip

II. Teminat Çeki, Kambiyo Senedine Mahsus Takip

III. Holdingler, Birleşme, Birleşmeye İlişkin Genel Kurul Kararının Butlanı Davası

IV. İşçinin Yurtdışı Çalışması

V. Genel Müdürün Ücret Hakkı, İşçilik Alacağı

VI. Fuar Sözleşmesi- Kira Alacağı- Ticari İş - Basiretli İş Adamı Gibi Hareket Etme Yükümlülüğü- Haksız Rekabet

VII. Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi

VIII. Limited Şirketin Haklı Seble Feshi - Bölünmenin Kabul Edilebilir Bir Çözüm Olup Olmadığı

IX. Sermaye Şirketlerine Yönetim Kayyımı Atanması- Sermaye Şirketlerine Kayyım Atanmasını Gerektiren Nedenler- Kötü Yönetim İddiasının Kayyım Atanmasına Kanuni Temel Oluşturup Oluşturmayacağı

X. Anonim Şirkette Yönetim Kurulunun Seçimine İlişkin Genel Kurul Kararların Ticaret Siciline Tescilinin Hukuki Sonucu - Ticaret Siciline Tescili Yapılmış Yönetim Kurulunun Genel Kurulu Toplantıya Davet Etmesi - Davetden Sonra Seçime İlişkin Kararın İptaline Karar Verilmesinin Çağrısı Yapılan Genel Kurul Kararlarına Etkisi

XI. Anonim Şirkette Genel Kurul Kararlarının Yürütülmesinin Geri Bırakılması, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü

XII. Yönetim Kurulu Kararlarının Hükümsüzlüğü - Alınan Kredinin Teminatı Olarak Ticari İşletme Rehni Kurmaya Yetkili Organın Hangisi Olduğu - Ticari İşletme Rehni Verme İşleminin Şirketin Önemli Nitelikte Malvarlığının Toptan Satışı Sayılıp Sayılmayacağı- Serpk. m. 23'ün Halka Açık Olmayan TTK'na Tabi Anonim Şirkette Uygulanıp Uygulanamayacağı

XIII. Limited Şirket Ayrılma Akçesinin Muaccel Olması

XIV. Faktoring İşlemleri, Çek Tazminatının İcra Takibine Konu Olması

XV. Bir Anonim Şirketin, TTK'nun 159 ila 179 maddeleri Arasında Yer Alan Hükümlerine Aykırı Olarak Bölünmesinin Yaptırımı - Bölünmede Birleşmede Olduğu Gibi Azınlıktaki Ortaklara Ayrılma Akçesi Verilerek Şirketten Çıkartmanın Mümkün Olup Olmadığı