Elinizdeki Uygulamalı Mal Rejimi Hukuku isimli eser, hukuk fakültesi öğrencileri ve mesleğe yeni başlayan genç avukatlar için bir kılavuz niteliği taşımayı amaçlamaktadır. Eser; konu anlatımı, şemalar ve pratikler olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Konu anlatımında mal rejimi hukukunu öğrenmek isteyen herkesin bilmesi gereken, olmazsa olmaz noktaların üzerinde durulmuş, kapsamı genişletecek ve kılavuz mahiyetini aşacak tartışmalardan kaçınılmıştır. Öğrenimi kolaylaştırmak açısından, önem arz eden bazı hususlar şematize edilmiştir. Şemaları, takip eden üçüncü bölüm, on adet pratik çalışmadan oluşmaktadır. Her bir pratik çalışmada farklı bir kural sorgulanmıştır. Daha rahat anlaşılması amacıyla, pratiklerin kurgusunda yer alan unsurlar tabloya işlenmiş, her bir unsurun tablodaki yerinin nedeni açıklanmıştır. Son olarak ilgili kalemler formüle yerleştirilerek çözüme ulaşılmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

I. Genel Olarak Mal Rejimi Hukuku
A. TÜRLERİ
B. MAL REJİMİ SÖZLEŞMELERİ
C. DİĞER HÜKÜMLER

II. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi (Yasal Mal Rejimi)
A. YASAL MAL REJİMİNİN YÜRÜRLÜĞÜ
B. MALLARIN TASNİFİ VE İSPATI
1. Kanuni Edinilmiş Mallar
2. Kanuni Kişisel Mallar
3. Sözleşmesel Edinilmiş ve Kişisel Mallar
4. İspat ve Karineler
C. YÖNETİM, KULLANMA, TASARRUF
D. SONA ERME VE TASFİYE
1. Sona Erme Halleri
2. Tasfiye Aşamaları
a. Tasfiye Anlaşması ve Davası
b. Malların Geri Verilmesi ve Diğer Düzenlemeler
c. Malvarlığının Ayrılması
d. Değerleme ve Hesaplama

ŞEMALAR

PRATİKLER

KAYNAKÇA