Çevirenler: Prof. Dr. Ergun Özsunay, Av. Murat R. Özsunay, Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal, Doç. Dr. Başak Başoğlu, Doç. Dr. Kadir Berk Kapancı, Dr. Öğr. Üyesi Banu Bozkurt, Arş. Gör. Z. Gizem Sayın, Arş. Gör. Nesli Şen Özçelik Özer, Arş. Gör. Başak Erdoğan, Arş. Gör. N. Tuğçe Bilgetekin, Arş. Gör. Işıl Yelkenci

Hukukun uluslararası alanda birleştirilmesi (unification), ulusal hukukların yakınlaştırılması veya denkleştirilmesi (rapprochement) ya da hukuk düzenlerinin uyumlaştırılması (harmonization) amacıyla, uluslararası kuruluşlar (BM, Avrupa Konseyi, WIPO vb.) tarafından genellikle uluslararası sözleşmeler (international convention) yapılması veya model kanunlar (model laws) hazırlanması yöntemlerine başvurulmaktadır. Ancak uluslararası deneyimler ortaya koymaktadır ki, bu yöntemler başarılı olmamakta; sözleşmelerin hazırlanması veya model kanunların oluşturulmasındaki coşku ve heyecan, bu belgelerin kabul ve onaylanma aşamalarında gücünü yitirmekte; üye devletlerin çeşitli siyasal ya da sosyal olaylarla uğraşmak zorunda kalmaları birleştirme, denkleştirme veya uyumlaştırma etkinliklerini engellemektedir. Bu nedenledir ki, söz konusu amaçlara varılabilmesi için yasa çıkarma ya da hukuk kuralları koyma yöntemleri yerine, birleştirilmiş veya uyumlaştırılmış hukuk normlarını içeren belgeler veya derlemeler oluşturulmasının amaca daha uygun olacağı tavsiye edilmektedir. İşte "Uluslararası Ticari Sözleşmelere ilişkin Unidroit İlkeleri" bu yaklaşımın tipik ve en başarılı örneklerinden biridir. "Unidroit İlkeleri"nin Türkçe çevirisi, "2010 İlkeleri"nin çevirisi olarak başlamış; ancak çeşitli nedenlerle çeviri süresi uzamıştır. Bu arada "2016 İlkeleri" de yayınlanmış bulunduğundan, Türkçe çeviri "2016 metni" esas alınarak tamamlanmıştır.
Prof. Dr. Ergun Özsunay'ın Çeviri Sunumu'ndan

İÇİNDEKİLER

BAŞLANGIÇ (İlkelerin amacı)

BÖLÜM 1: GENEL HÜKÜMLER

BÖLÜM 2: SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE TEMSİLCİLERİN YETKİSİ

Ayrım 1: Sözleşmenin Kurulması

Ayrım 2: Temsilcilerin Yetkisi

BÖLÜM 3: GEÇERLİLİK

Ayrım 1: Genel Hükümler

Ayrım 2: İptal Nedenleri

Ayrım 3: Hukuka Aykırılık

BÖLÜM 4: YORUM

BÖLÜM 5: İÇERİK VE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN HAKLARI

Ayrım 1: Sözleşmenin İçeriği

Ayrım 2: Üçüncü Kişinin Hakları

Ayrım 3: Koşullar

BÖLÜM 6: İFA

Ayrım 1: Genel Olarak İfa

Ayrım 2: Aşırı İfa Güçlüğü

BÖLÜM 7: İFA ETMEME

Ayrım 1: Genel Olarak İfa Etmeme

Ayrım 2: İfayı Talep Hakkı

Ayrım 3: Sona Erdirme

Ayrım 4: Tazminat

BÖLÜM 8: TAKAS

BÖLÜM 9: HAKLARIN DEVRİ, BORÇLARIN NAKLİ VE SÖZLEŞMELERİN DEVRİ

Ayrım 1: Hakların Devri

Ayrım 2: Borçların Nakli

Ayrım 3: Sözleşmelerin Devri

BÖLÜM 10: ZAMANAŞIMI

BÖLÜM 11: BORÇLULARIN VE ALACAKLILARIN ÇOKLUĞU

Ayrım 1: Borçluların Çokluğu

Ayrım 2: Alacaklıların Çokluğu

Ek: Uluslararası Ticari Sözleşmeler için UNIDROIT İlkeleri [Ana] Metni

Dizin