Türk borçlar hukukuna hakim olan ilkelerden biri olan irade özerkliği ilkesi ve bu ilkenin en yaygın görünüm şekli olan sözleşme özgürlüğü ilkesi gereğince kişilerin sözleşme yapıp yapmama hususundaki iradelerinin özgür bir biçimde oluşması gerekmektedir. Ancak kişilerin söz konusu iradeleri her zaman özgür bir biçimde oluşmayabilir. Bu durumlardan biri de elinizdeki eserin konusunu da oluşturan korkutmadır. Korkutma, bir kişinin, başka bir kişiye, kendisinin veya yakınlarından birinin kişilik haklarına ya da malvarlığına yönelik ağır ve yakın bir zarar tehlikesine maruz kalacağını bildirerek, onun bir sözleşme yapmasını kasten ve hukuka aykırı olarak sağlamasıdır. Korkutma irade bozukluğu hallerinden olup, TBK m. 37 ile 39 arasında düzenlenmiştir. Kanun koyucu korkutmaya ilişkin hükümler ile korkutulanın irade özgürlüğünü yeniden tesis etmeyi amaçlamıştır. Elinizdeki eserde korkutmanın irade ile beyan arasındaki uygunsuzluk halleri içerisindeki yeri, tanımı, şartları, çeşitleri, sonuçları, ispatı ve benzer hukuki kurumlardan farkları Türk, İsviçre ve Alman hukuk doktrinlerinde yer alan görüşler ile yargı içtihatlarından yararlanılarak kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
1. Konunun Takdimi, Önemi ve Sınırlandırılması
1.1. Konunun Takdimi
1.2. Konunun Önemi
1.3. Konunun Sınırlandırılması

BİRİNCİ BÖLÜM
KORKUTMANIN İRADE İLE BEYAN ARASINDAKİ UYGUNSUZLUK HALLERİ ARASINDAKİ YERİ, KORKUTMANIN TANIMI VE BELİRLİ HUKUK SİSTEMLERİNDE KORKUTMA
1. Korkutmanın İrade ile Beyan Arasındaki Uygunsuzluk Halleri Arasındaki Yeri
1.1. Genel Olarak
1.2. İrade Özerkliği ve İrade Beyanı
1.3. İrade ve Beyan Arasındaki Uygunsuzluk Halleri
2. Korkutma
2.1. Terim
2.2. Tanım
3. Belirli Hukuk Sistemlerinde Korkutma
3.1. Roma Hukukunda
3.2. İslam Hukukunda
3.3. İsviçre Hukukunda
3.4. Alman Hukukunda
3.5. Fransız Hukukunda

İKİNCİ BÖLÜM
KORKUTMANIN ŞARTLARI VE ÇEŞİTLERİ
1. Korkutmanın Şartları
1.1. Genel Olarak
1.2. Korkutma Teşkil Eden Bir Fiilin Bulunması
1.3. Korkutma Teşkil Eden Fiilin Korkutma Kastı İle Yapılmış Olması
1.4. Korkutma Teşkil Eden Fiilin Korkutulanın Kendisinin veya Yakınlarından Birinin Kişilik Haklarına ya da Malvarlığına Yönelik Olarak Yapılmış Olması
1.5. Korkutma Teşkil Eden Fiilin Ağır ve Yakın Bir Zarar Tehlikesi Doğurmuş Olması
1.6. Korkutmanın Hukuka Aykırı Olması
1.7. Korkutma İle Sözleşmenin Kurulması Arasında İlliyet Bağının Bulunması
2. Korkutmanın Çeşitleri
2.1. Genel Olarak
2.2. Korkutma Teşkil Eden Fiili Gerçekleştiren Kişi Açısından
2.3. Korkutmanın Korkutulanın İradesi Üzerindeki Etkisi Açısından

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KORKUTMANIN SONUÇLARI, İSPATI VE BENZER HUKUKİ KURUMLARDAN FARKLARI
1. Korkutmanın Sonuçları
1.1. Genel Olarak
1.2. Korkutulanın Sözleşme İle Bağlı Olmaması
1.3. Tazminat Hakkı
2. Korkutmanın İspatı
2.1. Genel Olarak
2.2. İspat Yükü
3. Korkutmanın Benzer Hukuki Kurumlardan Farkları
3.1. Genel Olarak
3.2. Korkutmanın Diğer İrade Bozukluğu Hallerinden Farkları
3.3. Korkutmanın Aşırı Yararlanmadan Farkları
SONUÇ

KAYNAKLAR