İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı kapsamında yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu eser, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 122. maddesinde hüküm altına alınan acentenin denkleştirme istemini konu almaktadır. Dört bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde genel olarak acentelik kavramı, acentelik ilişkisinin unsurları, türleri ile tarafların hak ve borçları ele alınmıştır. İkinci bölümde denkleştirme isteminin hukuki niteliği, temel özellikleri ve koşulları detaylı bir şekilde incelenmiş, denkleştirme bedelinin sözleşme sona ermeden önce ödenip ödenemeyeceği sorunu ele alınmıştır. Üçüncü bölüm denkleştirme bedelinin hesaplanmasına ayrılmıştır. Dördüncü bölümde ise denkleştirme isteminin dava yoluyla ileri sürülmesi incelenmiş, denkleştirme isteminin belirsiz alacak davası yoluyla talep edilip edilemeyeceği üzerinde durulmuştur.(ARKA KAPAKTAN)

İçindekiler

Giriş
Birinci Bölüm
Genel Olarak Acentelik
1. Tanım ve Kavram
2. Unsurları
2.1. Bağımsızlık
2.2. Sözleşme
2.3. Belirli Bir Yer veya Bölgede Faaliyet Gösterilmesi
2.4. Süreklilik ve Meslek Edinme
2.5. Sözleşme Yapma ve/veya Aracılık Faaliyeti
3. Türleri
3.1. Aracı Acente
3.2. Sözleşme Yapma Yetkisine Sahip Acente
4. Tarafların Hak Ve Borçları
4.1. Acente
4.2. Müvekkil

İkinci Bölüm
Denkleştirme İstemi -Hukuki Niteliği, Temel Özellikleri, Koşulları-
1. Hukuki Nitelik
2. Terim
3. Mevzuat
3.1. ETK
3.2. TTK
3.3. Sigortacılık Kanunu
4. Yargıtay Uygulaması
5. Sona Ermeye Bağlı Diğer İstemlerden Farkları
5.1. Fesih Halinde Tamamlanmayan İşler Tazminatı (TTK m.121/4)
5.2. Ölüm, Ehliyet Kaybı ve İflas Halinde Tamamlanmayan İşler Tazminatı (TTK m.121/5)
5.3. Maddi Tazminat (TBK m.112)
6. Denkleştirme İsteminin Vazgeçilmezliği
7. Denkleştirmenin Önceden Ödenmesi Sorunu
8. Denkleştirme İsteminin Koşulları
8.1. Sözleşmenin Sona Ermesi
8.2. Müvekkilin Menfaat Elde Etmesi
8.3. Acentenin Ücret Kaybına Uğraması
8.4. Hakkaniyet
8.5. İstemin Bir Yıl İçinde İleri Sürülmesi

Üçüncü Bölüm
Denkleştirme Bedelinin Hesaplanması
1. Denkleştirme Bedelini Hesaplama Biçimi
1.1. Avrupa Birliği Yönergesi (56/653/EEC)
1.2. Türk Öğretisi
2. Hesaplama Yönteminin Somutlaştırılması

Dördüncü Bölüm
Denkleştirme İsteminin Dava Yolu ile İleri Sürülmesi
1. Davanın Türü
1.1. Genel Olarak Belirsiz Alacak Davası
1.2. Değerlendirme
2. Dava Zamanaşımı
3. İspat Yükü
4. Görevli ve Yetkili Mahkeme
Sonuç

Kaynakça