Bu kitap, parlamento hukukunun az bilinen ve yeterince incelenmemiş bir alanına ışık tutmayı amaçlıyor. Milletvekili devamsızlığı, modern siyasal sistemlerde tüm toplumun siyasal temsilcisi olarak kurgulanan yasama organının yumuşak karnı olmayı sürdürüyor. Geniş toplumsal kesimleri etkileyen yasaların çok sınırlı sayıda siyasal temsilcinin iradesi ile oluşması, parlamentoların müzakere, temsil ve katılım ilkeleri üzerinde biçimlenen kamusal doğası üzerinde belirgin bir gerilim oluşturuyor. Milletvekillerinin parlamento çalışmalarına katılımı sorununun, öteden beri kamuoyunun siyasal temsilcilere yönelik eleştirilerinin odak noktalarından birini oluşturması bu bakımdan şaşırtıcı değil. Kitap, bu siyasal zemin üzerinde düğümlenen sorun alanını, daha çok hukuksal boyutlarıyla olmak üzere, Türk parlamento tarihinin özgüllüğü içinde ayrıntılı olarak irdeliyor. Kitap, temelde bir parlamento hukuku tarihi araştırması olmakla birlikte, yeri geldikçe hukuksal olguların içinde biçimlendiği siyasal süreçlere de işaret ediyor; ayrıca arşiv belgeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinin az bilinen uygulamalarını gün ışığına çıkarırken Meclisin işleyişine ilişkin yapısal çıkarsamalar eşliğinde günümüz uygulamalarını da tarihsel bir pencereden eleştirel bir değerlendirmeye tabi tutuyor.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ: MODERN PARLAMENTO, TEMSİL VE DİSİPLİN

I. TARİHSEL İNCELEME
A. Osmanlı Kalıtı
B. BMM'nin Kuruluşundan 1927 Dahili Nizamnamesi'ne Kadar Olan Dönem
C. 1927 Dahili Nizamnamesi'nin Getirdiği Düzen
D. 27 Mayıs 1960 Sonrası Durum
1. Anayasal Düzenleme
2. Kurucu Meclis
3. Cumhuriyet Senatosu
4. Millet Meclisi

II.YÜRÜRLÜKTEKİ DÜZEN: 1973 İÇTÜZÜĞÜ DÖNEMİ
A. Düzenin Tarihsel-Yapısal Oluşumu
1. Mevzuat Boyutu
2. Başkanlık Divanı Kararlarının Etkisi
B. Yapısal Bir Sorun: Devamsızlığın Saptanmasında Yöntem
1. Komisyonlar Boyutu
2. Genel Kurul Boyutu
SONUÇ

YARARLANILAN KAYNAKLAR