Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG), üye ülkeler arasında taşınır satışlarını esas almaktadır. Türkiye'de de 7 Nisan 2010 tarihli 27545 sayılı Resmi Gazete'de bu Antlaşma yayınlanmış ve 1 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye'nin ithalat ve ihracat yaptığı pek çok ülke bu sözleşmeye taraftır. Her yıl anılan Antlaşmaya taraf ülke sayısı giderek artmaktadır. Ayrıca ithalat ve ihracat yapılan taşınır malların çoğu da bu sözleşme kapsamı içerisinde yer almaktadır. Haliyle bu uluslararası sözleşme, hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde giderek artan bir öneme sahiptir. Her geçen gün sayıları çoğalan uluslararası anlaşmalar ve ulusal mevzuatlar, donanımlı hukukçulara olan ihtiyacı göstermektedir. Bu öneminden dolayı da Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması gerek uluslararası ticaretle uğraşanların gerekse hukukçuların yakından ilgilenmesi gereken bir konu olarak kendini göstermektedir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
§1.KONUNUN TAKDİMİ VE ÖNEMİ
§2.TERMİNOLOJİ VE KONUNUN SINIRLANDIRILMASI

BİRİNCİ BÖLÜM
Konvansiyon Hakkında
Genel Bilgiler
§3.KONVANSİYON'UN TARİHSEL GELİŞİMİ VE YEKNESAKLAŞMA HAREKETİ
§4.KONVANSİYON'UN UYGULAMA ALANI
§5.GENEL HÜKÜMLER
§6.SÖZLEŞMENİN KURULMASI
§7.SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
ARA SONUÇ

İKİNCİ BÖLÜM
Alıcının Satış Bedelini Ödeme Yükümlülüğü
§8.SATIŞ BEDELİNİN (SEMEN) BELİRLENMESİ
§9.SATIŞ BEDELİNE ESAS ALINAN PARA BİRİMİNİN VE İFA YOLLARININ BELİRLENMESİ
§10.SATIŞ BEDELİNİN İFASI İLE İLGİLİ DİĞER HUKUKİ DURUMLAR
§11.SATIŞ BEDELİ DIŞINDAKİ ÖDEMELERLE İLGİLİ DÜZENLEMELER
§12.ZAMANAŞIMI
§13.İSPAT YÜKÜ
§14.ALICININ ÖNLEMLER ALMA VE FORMALİTELERİ GERÇEKLEŞTİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
§15.SATIŞ BEDELİNİN İFA YERİ (ÖDEME YERİ)
§16.SATIŞ BEDELİNİN İFA ZAMANI
ARA SONUÇ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Alıcının Malı Teslim Alma Yükümlülüğü
§17.ALICININ MALI TESLİM ALMASI
§18.MALLARIN SÖZLEŞMEYE UYGUN OLMAMASI DURUMUNDA ALICININ YERİNE GETİRMESİ GEREKEN ŞEKLİ ŞARTLAR
§19.ALICININ MALI TESLİM ALMA BORCUNU İHLAL ETMESİ
§20.ALICININ DİĞER YAN EDİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ
§21.YAN EDİM YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ İHLAL ETMESİ
ARA SONUÇ

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sözleşmenin Alıcı Tarafından İhlali Halinde Satıcının Hakları
§22.GENEL OLARAK
§23.SATICININ AYNEN İFAYI İSTEME HAKKI
§24.SATICININ EK SÜRE VERMESİ (CISG. m. 63)
§25.SATICININ MALIN ÖZELLİKLERİNİ BELİRLEME HAKKI (CISG. m. 65)
§26.SATICININ İFAYI ASKIYA ALMA HAKKI (CISG. m. 71)
§27.SATICININ SÖZLEŞMEYİ ORTADAN KALDIRMA HAKKI (CISG. m. 64)
§28.ÖZEL DURUMLARDA SÖZLEŞMENİN ORTADAN KALKMASI
§29.TAZMİNAT (CISG. m. 74 77)
§30.SATICININ FAİZ İSTEME HAKKI (CISG. m. 78)
§31.SORUMLULUKTAN KURTULMA (CISG. m. 79)
§32.SATICININ İFAYA ENGEL OLMASI (CISG. m. 80)
§33.MALIN MUHAFAZASI (CISG. m. 85 88)
ARA SONUÇ
SONUÇ

EK: MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI
BİBLİYOGRAFYA