Doğrudan doğruya yürürlükte olan imar planına aykırı bir ruhsat ile ya da ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan yapının hukuka aykırı bir yapı olduğunda kuşku yoktur. Ancak yürürlükteki bir imar planına dayanılarak alınan bir ruhsatla inşaatına başlanan, inşaatı tamamlanan ve hatta kullanma izni de alınan bir yapı söz konusu olduğunda, imar planına yönelik iptal kararının yapı ruhsatı üzerine etkisinin ne olacağı ve kısmen veya tamamen tamamlanmış bir yapıyı hukuka aykırı hale getirip getirmeyeceği tartışmalıdır. Bu çalışmada hukuka aykırı bir yapıya uygulanacak olan işlemler ile imar planına yönelik bir iptal kararının yapı ruhsatı ve bu ruhsat ile inşa olunan yapı üzerine etkileri öğreti ve yargı kararları ışığı altında ele alınıp incelenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
YAPI RUHSATI VE RUHSATSIZ YAPILAR
I. YAPI RUHSATI
A. Yapı Ruhsatının Hukuki Niteliği
B. Yapı Ruhsatının Alınması
C. Ruhsattan İstisna Edilmiş Olan Yapılar
II. RUHSATSIZ YAPI
A. Ruhsat Alınmadan Yapılan Yapılar
B. Ruhsat ve Ruhsat Eklerine Aykırı Yapılar
C. Ruhsat Süresinin Dolması Üzerine Ruhsatsız Hale Gelen Yapılar
D. Yapı Ruhsatının Yargı Yerince İptali Üzerine Ruhsatsız Hale Gelen Yapılar
E. İmar Planlarına İlişkin İptal Kararının Ruhsat Üzerine Etkisi

İKİNCİ BÖLÜM
RUHSATSIZ YAPILARA UYGULANACAK OLAN İŞLEMLER
I. YAPININ MÜHÜRLENMESİ ve DURDURULMASI
A. Yapı Tatil Zabtının Düzenlenmesi, Duyurulması ve Hukuki Niteliği
B. İdari Ceza ya da İdari Tedbir Olması Yönünden Değerlendirmesi
C. Durdurulan Ruhsatsız Yapının Ruhsata Bağlanıp Bağlanamayacağı Sorunu
II. YIKIM KARARI (İK md. 32)
A. Hukuki Niteliği
B. Usul ve Yetki Kuralları
C. Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapıların Yıkılması
D. Yıkım Kararına Karşı Açılacak İptal ve Tam Yargı Davası Bakımından Yürütmenin Durdurulması
III. İDARİ PARA CEZALARI
A. İK md.42 ve Bu Maddeye İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı
B. İdari Para Cezasının Muhatabı ve Cezaların Şahsiliği İlkesi Yönünden Değerlerdirilmesi
C. Yargısal Denetim
1. 5326 sa. Kabahatler Kanununun Yürürlüğe Girmesinden Önce
2. 5326 sa. Kabahatler Kanununun Yürürlüğe Girmesinden Sonra
SONUÇ

BİBLİYOGRAFYA