Günümüzde sürekli gelişim halinde olan bilim ve teknolojik gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan sonuçlarının insan onuru ve hukuki açıdan sorunlar açığa çıkardığı gözlemlenmektedir. Doğal olarak bu sorunlar sonucunda klasik insan hak ve özgürlüklere ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat yetersiz gelmekte ve insan hak ve özgürlüklere ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatın tekrardan gözden geçirilmesini ve yeniden yapılandırılmasını gerekli kılmaktadır. Ancak insan hak ve özgürlüklerinin mevcut iktidarı sınırlayan özelliği nedeniyle, yeni insan hak ve özgürlüklerinin tespiti ile ulusal ve uluslararası mevzuatlarda tanınması sorununu gündeme getirmektedir. Bu kitabın amacı teknolojik ve bilimsel gelişmelerin ardında getirdiği hukuki açıdan insan onuru ve insan hak ve özgürlüklerine ilişkin sorunlara dair tartışmaları ele alırken; insan onuruna ilişkin uluslararası sözleşmeler, devletlerin anayasa metinleri ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi içtihatlarını incelenerek devletin takdir yetkisi ve anayasal yargının rolü sorgulanmasıdır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM
İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN TARİHÇESİ VE FELSEFİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
1.1. İnsan Haklarının Hukuki Niteliği Olan Yazılı Belgelere Girmesi
1.2. Siyasi Düşünceler Tarihi Bağlamında İnsan Hak ve Özgürlüklerinin Tarihçesi
1.3. Hak Teorileri

İKİNCİ BÖLÜM
İNSAN ONURU İLKESİ ÇERÇEVESİNDE TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER
2.1. İnsan Onuru
2.2. Uluslararası Sözleşmelerde İnsan Onuru
2.3. Karşılaştırmalı Hukukta Anayasa Metinlerinde İnsan Onuru

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN TANINMASI SORUNU
3.1. İnsan Haklarının Tanımlama Sorunu
3.2. İçkin Sınırlar Öğretisi ve Pratik Uyuşum İlkesi
3.3. Temel Hakların Nesnel Sınırlılığı Teorisi ve Norm Alanı Kavramı
3.4. İnsan Hak ve Özgürlüklerinin Tanınması Sorunu
3.5. İnsan Hak ve Özgürlüklerinin Yorumlanması
3.6. T.C. Anayasası Metninde Tanımlanmayan, Tanınmayan veya Tanınmasında Tartışmalara Neden Olan Bazı Hakların Yorumu
SONUÇ

KAYNAKÇA