İlkçağlarda avcılık ile karnını doyurabilen insanoğlu modern çağda iş hayatında yer edinerek kazandığı ekonomik güç ile karnını doyurabilmektedir. Hızla artan nüfus, işsizlik oranlarının artması gibi çeşitli faktörler insanlar için yaşam mücadelesini daha da zorlu kılmıştır. Bu sebeple insanoğlu, dayanışma içinde yaşamaktan farklı bir hale gelerek birbiri ile mücadele etmek zorunda kalan bireylere dönüşmüştür. Davranışların işyerinde gerçekleşiyor olması, kişilerin birbirine takındığı tavır ve yaptıkları davranışların benzer özellikler taşıması bu durumun bir kavram ile adlandırılması ihtiyacını doğurmuştur. 1970'li yıllardan itibaren ifade olunmaya başlanılan mobbing, henüz Ceza Kanunumuzda yerini almış bir kavram olmasa da Borçlar Kanunu, İş Kanunu gibi düzenlemelerde psikolojik taciz adlandırması ile kanun koyucu tarafından yer verilmiştir. Bu düzenlemelere bakıldığında her ne kadar mobbing terimine psikolojik taciz ibaresi ile değinilmiş olsa da kavramın içinin doldurulmadığı, herhangi bir tanımlama yapılmadığı dikkat çekmektedir. Bu kavramın içi mahkeme kararları ile ya da bilimsel çalışmalarla doldurulmaya çalışılmaktadır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
MOBBİNG KAVRAMI, TANIMI, TARİHİ GELİŞİMİ, MOBBİNG SÜRECİ VE MAĞDUR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
I. MOBBİNG KAVRAMI, TANIMI VE TARİHİ GELİŞİMİ
A. Mobbing Kavramı ve Tanımı
B. Mobbing Kavramının Tarihi Gelişimi
II. MOBBİNG KAVRAMININ BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI
A. Bullying (Zorbalık)
B. Staffing (Hiyerarşide Üste Karşı Mobbing-Üste Yönelik Dikey Mobbing) ve Bossing (Hiyerarşide Asta Karşı Mobbing-Asta Yönelik Dikey Mobbing)
C. İşyerinde Çatışma
D. İşyerinde Şiddet
E. Stalking (Taciz Takibi)
III. MOBBİNG AŞAMALARI
IV. MOBBİNG TEŞKİL EDEN DAVRANIŞLARIN SINIFLANDIRILMASI VE GÖRÜLME ŞEKİLLERİ
A. Mobbing Teşkil Eden Davranışların Sınıflandırılması
B. Mobbing Teşkil Eden Davranışların Görülme Şekilleri
V. MOBBİNG DAVRANIŞ TÜRLERİ VE MAĞDUR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
A. Mobbing Davranış Türleri
B. Mobbingin Mağdur Üzerinde Etkileri

İKİNCİ BÖLÜM
MOBBİNGİN UNSURLARI, TÜRK CEZA KANUNUNDA MOBBİNGE VÜCUT VEREN SUÇ TİPLERİ
I. MOBBİNGİN UNSURLARI
A. Davranışların Sistematik Olması
B. Davranışların Birbiriyle Bağlantılı Olması
C. Davranışların Yıldırma ve Ayrımcılığa Hizmet Etmesi
D. Davranışların Mağdurun Genel Kişilik Hakkını, Onurunu Veya Sağlığını İhlal Eden Bir Boyuta Ulaşmaya Elverişli Nitelikte Olması
E. İşyerinde Gerçekleşmesi
II. TÜRK CEZA KANUNUNDA MOBBİNGE VÜCUT VEREN SUÇ TİPLERİNİN MOBBİNG İLE KIYASLANMASI
A. Eziyet Suçu
B. Hakaret Suçu
C. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu
D. Tehdit
E. İş ve Çalışma Özgürlüğünün İhlali Suçu
F. Cinsel Saldırı
G. Cinsel Taciz
H. Kasten Yaralama Suçu
I. Cebir Kullanma Suçu
J. Nefret ve Ayrımcılık Suçu
K. Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ULUSLARARASI METİNLERDE VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA MOBBİNG VE MOBBİNGİN AYRI BİR SUÇ TİPİ OLARAK TÜRK CEZA KANUNUNDA DÜZENLENMESİ SORUNU
I. GENEL OLARAK
II. ULUSLARARASI METİNLERDE VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA MOBBİNG
A. Uluslararası Metinlerde Mobbing
B. Karşılaştırmalı Hukukta Mobbing
C. Mobbing Kavramının Türk Hukuk Sistemindeki Yeri
III. ÜLKEMİZDE GERÇEKLEŞEN MOBBİNGİN MÜSTAKİL SUÇ OLMASI YÖNÜNDEKİ ÇALIŞMALAR
IV. ÇALIŞMALAR, ÖNERİLER VE OLMASI GEREKEN AÇISINDAN MOBBİNG SUÇU
A. Korunan Hukuksal Yarar
B. Maddi Unsur
C. Hukuka Aykırılık Unsuru
D. Manevi Unsuru
E. Suçun Nitelikli Unsurları
F. Özel Görünüm Şekilleri
G. Yaptırım
SONUÇ

KAYNAKÇA