İşletme veya şirketle olan sıkı ilişkilerinden dolayı ticari sır ve müşteri çevresi başta gelmek üzere ekonomik değeri haiz çeşitli gayri maddi iktisadi değerlere vakıf olan tacir yardımcılarının, hukuki ilişkinin bitiminden sonra sözleşmenin diğer tarafına karşı oluşturabilecekleri potansiyel tehlikenin önüne geçilmesindeki en etkili hukuki yol bu kimselerle akdedilecek rekabet yasağı anlaşmalarıdır. Eserde tacir yardımcıları çatısı altında hizmet ve acentelik sözleşmesi sonrası için akdedilen rekabet yasağı anlaşmaları BK md. 444-447 ile TK md. 123 hükümleri temelinde bütüncül ve multidisipliner bir bakış açısıyla ele alınmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İçindekiler

Giriş
Birinci Bölüm
Rekabet Yasağı ve Rekabet Yasağı Anlaşmalarına İlişkin Genel Bilgiler
I. Genel Olarak Rekabet Yasağı
A. Kavram
B. Benzer Kavramlar İle İlişkisi
C. Rekabet Yasağının Türleri
II. Rekabet Yasaklarının Öngörülme Nedenleri
A. Hukuki İlişki Esnasındaki Yasaklar Bakımından
B. Hukuki İlişkinin Bitiminde Anlaşma İle Getirilen Yasaklar Bakımından
III. Sözleşme ve Çalışma Özgürlüğü Açısından Rekabet Yasakları
A. Sözleşme Özgürlüğü Açısından Değerlendirme
B. Çalışma Özgürlüğü Açısından Değerlendirme
IV. Rekabet Yasaklarına İlişkin Temel İlkeler
A. Hükümlerin Yedek Hukuk Kuralı Niteliğinde Olması
B. Hükümlerin Dar Yorumlanması
V. Rekabet Yasağı Anlaşmasının Hukuki Niteliği
A. Yapmama Borcu Doğurması
B. Sürekli Borç İlişkisi Olması
VI. Tacir Yardımcıları İçin Kanunda Öngörülen Rekabet Yasakları
A. Ticari Temsilci ve Vekiller Bakımından
B. Pazarlamacılar Bakımından
C. Acente Bakımından
D. Tacir Yardımcılarının Tabi Olduğu Yasağın Kapsamı
VII. Şirketler Hukuku Alanında Akdedilebilecek Rekabet Yasağı Anlaşmaları
A. Şirket Yöneticileri Bakımından
B. Şirket Pay Sahipleri / Ortakları Bakımından

İkinci Bölüm
Tacir Yardımcıları İle Akdedilen Rekabet Yasağı Anlaşmalarının Tabi Olacağı Hükümler Bakımından Değerlendirilmesi
I. Kapsam
II. Uygulanacak Hükümler
III. Acente İle Akdedilen Sözleşme Sonrası Rekabet Yasağı Anlaşması
A. Genel Olarak
B. Tarafları
C. Yapılış Zamanı
D. Geçerlilik Şartları
E. Tarafların Borçları ve Yasağın Sınırları
F. Benzer Sözleşmeler Bakımından TK md. 123'ün Uygulanabilirliği
IV. Hizmet Sözleşmesine Tabi Bağlı Tacir Yardımcıları ile Akdedilen Rekabet Yasağı Anlaşmaları
A. Genel Olarak
B. Konusu
C. Geçerlilik Şartları
D. Sınırlandırılması
V. Kişilik Hakları ve RKHK Bakımından Anlaşmaların Geçerliliğinin Değerlendirilmesi
A. Kişilik Hakları Bakımından
B. RKHK Bakımından

Üçüncü Bölüm
Rekabet Yasağı Anlaşmasına Aykırılığın Sonuçları, Anlaşmanın Sona Ermesi ve Görevli Mahkeme
I. Genel Olarak
II. Rekabet Etmeme Borcuna Aykırılığın Sonuçları
A. Uğranılan Zararın Tazmini
B. Cezai Şart Talebi
C. Aynen İfa Talebi
D. Karşı Edimi Talep Hakkının Düşmesi
E. Anlaşmanın Feshi
III. Yasak Karşılığında Taahhüt Edilen Borca Aykırılık
IV. Rekabet Yasağı Anlaşmasının Sona Ermesi
A. TK md. 123'te Düzenlenen Özel Sebepler
B. BK md. 447'de Düzenlenen Özel Sebepler
C. Diğer Sebepler
V. Rekabet Yasağı Anlaşmasından Doğan Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme Sorunsalı
A. Genel Olarak
B. Yargıtay'ın Yaklaşımı
C. Olması Gereken Hukuk (De Lege Ferenda) Bağlamında
D. Olan Hukuk (De Lege Lata) Bağlamında
Sonuç

Kaynakça