Mahalli idareler içerisinde en etkin hizmet gören belediyelerin yürüttükleri faaliyetler hızlı nüfus artışı ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişmekte ve çeşitlenmektedir. Belediyeler bu faaliyetleri bizzat yerine getirmenin yanında kanunla kendilerine tanınan yetki sayesinde kurdukları şirketler vasıtasıyla da yerine getirmektedirler. Belediyeler tarafından kurulan bu şirketler Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulan şirketlerden farklı özellikler göstermektedirler. İşte bu çalışmada belediyelerin iktisadi teşebbüsü olan bu şirketlerin hukuki nitelikleri tüm yönleriyle ele alınarak belirlenmeye çalışılmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
DEVLETİN EKONOMİYE MÜDAHALESİNİN YERELDEKİ YANSIMASI OLARAK BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ
I. DEVLETİN EKONOMİK FAALİYETLERİNİN KAPSAMI
A. Düzenleyici Olarak
B. Müteşebbis Olarak
II. MERKEZİ YÖNETİMİN EKONOMİYE MÜDAHALE ARACI OLARAK KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ
III. BELEDİYELERİN YEREL EKONOMİYE MÜDAHALE ARACI OLARAK BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ
A. Belediye İktisadi Teşebbüslerinin Tarihsel Gelişimi
B. Belediye İktisadi Teşebbüslerinin Kurulma Gerekçeleri

İKİNCİ BÖLÜM
BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİNİN TÜZEL KİŞİLİĞİNE İLİŞKİN NİTELENDİRME SORUNU
I. TÜZEL KİŞİLİK KAVRAMI
II. BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN TÜZEL KİŞİLİĞİNE İLİŞKİN DOKTRİN GÖRÜŞLERİ
III. BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN TÜZEL KİŞİLİĞİNE İLİŞKİN YARGI KARARLARINDAN ÖRNEKLER
IV. BİR TÜZEL KİŞİLİĞİN KURULUŞ USULÜ ÇERÇEVESİNDE BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN TÜZEL KİŞİLİĞİNE İLİŞKİN NİTELENDİRME DENEMESİ
A. Kuruluşun Dayanağı Yönünden
B. Kamu Gücü Atfedilmesi Yönünden
C. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Belediye İktisadi Teşebbüsü Kurulup Kurulamayacağı Sorunu

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN KURULUŞ USULÜ, YÖNTEMİ VE FAALİYETLERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ
I. BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN KURULUŞ USULÜ
A. Belediye Meclisi Kararı
B. Cumhurbaşkanının İzni
II. BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN KURULUŞ YÖNTEMLERİ
A. Belediyelerin Doğrudan Şirket Kurması
B. Belediyelerin Kurulmuş Şirketlere Ortak Olması
C. Belediyeye Yapılan Bağışların Kabul Edilmesi Yoluyla Şirket Edinimi
D. Belediye İktisadi Teşebbüslerinin Şirket Kurması
III. BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN YÜRÜTTÜKLERİ FAALİYETLER
A. Faaliyetlerin Kapsamı
B. Faaliyetlerin Hukuki Niteliği

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN HAREKET ARAÇLARI
I. BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN YÖNETİCİLERİ VE PERSONELİ
A. Belediye İktisadi Teşebbüslerinin Yöneticileri
B. Belediye İktisadi Teşebbüslerinin Personeli
II. BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN MALLARI
A. Belediye İktisadi Teşebbüslerinin Yararlandığı Kamu Malları
B. Belediye İktisadi Teşebbüslerinin Kamu Mallarından Yararlanma Usulü
C. Belediye İktisadi Teşebbüslerine Ait Mallar
III. BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN İŞLEMLERİ
A. Belediye İktisadi Teşebbüslerinin Özel Hukuk Alanındaki İşlemleri
B. Belediye İktisadi Teşebbüslerinin İdare Hukuku Alanındaki İşlemleri
IV. BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN EYLEMLERİ

BEŞİNCİ BÖLÜM
BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN DENETİMİ
I. BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN YARGI DIŞI YOLLARDAN DENETİMİ
A. Özel Hukuk Hükümleri Çerçevesinde Denetim
B. Kamu Hukuku Çerçevesinde Denetim
II. BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLARI NEDENİYLE DENETİM
A. Belediye İktisadi Teşebbüslerinin Özel Hukuk Sorumluluk Esaslarına Göre Sorumluluğu
B. Belediye İktisadi Teşebbüslerinin İdari Sorumluluk Esaslarına Göre Sorumluluğu
SONUÇ

KAYNAKÇA
EKLER