Terekeye ilişkin tüm kararları oybirliğiyle vermek zorunda olan mirasçılar, somut olayların önemli bir kısmında gereken uyum ve ahengi sağlayamamaktadır. Mirasçılar arasında husumete kadar varabilen bu sorunlar, TMK m.640/III hükmünde düzenlenen miras ortaklığının yasal temsili ile aşılmaktadır. Anılan hüküm ile miras ortaklığının yönetimi sulh hukuk mahkemesi tarafından atanan ve mirasçıların talimatlarıyla bağlı olmaksızın hareket edebilen bir temsilciye bırakılmaktadır. Elinizdeki çalışma, miras ortaklığı temsilcisinin atanma şartları ve usulü, atama kararının sonuçları, temsilcinin hak ve yükümlülükleri, dava ve takiplerdeki konumu, denetimi ve sorumluluğu kapsamında kurumun teorik temelleri ile uygulamadaki yansımalarının tanıtılmasını kendisine amaç edinmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
I. Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması
II. Tercih Edilen Terim
III. İnceleme Planı

BİRİNCİ BÖLÜM
KURUMA İLİŞKİN ESASLAR
I. Birlikte Hareket İlkesi Karşısında Kuruma Duyulan İhtiyaç
II. Yasal Düzenleme
III. Hukuki Nitelik
A. Öğretideki Görüşler
B. Federal Mahkeme'nin Görüşü
C. Yargıtay'ın Görüşü
D. Değerlendirme
IV. Miras Ortaklığına Temsilci Atanması
A. Atanma Şartları
B. Atanma Usulü
C. Atama Kararının Sonuçları

İKİNCİ BÖLÜM
TEMSİLCİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE DAVA VE TAKİPLERDEKİ KONUMU
I. Temsilcinin Hak ve Yükümlülükleri
A. Genel Olarak
B. Görevi Şahsen Yerine Getirme Yükümlülüğü
C. Terekenin Usulüne Uygun Bir Şekilde Yönetilmesi Yükümlülüğü
D. Terekenin Deftere Kaydedilmesi Yükümlülüğü
E. Hesap Verme Yükümlülüğü
F. Terekeyi Teslim Alma Hak ve Yükümlülüğü
G. Tasarruf Yetkisi
H. Vasiyetlerin Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü
II. Temsilcinin Dava ve Takiplerdeki Konumu
A. Davalardaki Konumu
B. Takiplerdeki Konumu

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TEMSİLCİNİN DENETİMİ, SORUMLULUĞU VE TEMSİLİN SONA ERMESİ
I. Temsilcinin Denetimi
A. Genel Olarak
B. Denetimin Uygulanma Şartı: Şikayet
C. Denetimin Kapsamı
D. Denetim Usulü
E. Temsilciye Uygulanabilecek Yaptırımlar
F. Hükmün Niteliği ve İtiraz
II. Temsilcinin Sorumluluğu
A. Hukuki Sorumluluk
B. Disiplin Sorumluluğu
C. Mesleki Sorumluluk
D. Cezai Sorumluluk
E. Sorumluluk Türleri Arasındaki İlişki
III. Temsilin Sona Ermesi
A. Temsil Yetkisinin Askıya Alınması
B. Temsil Yetkisinin Tamamen Sona Ermesi
SONUÇ

KAYNAKÇA