Çalışma; acentelik, tek satıcılık ve benzeri dağıtım sözleşmelerinin hem hukuken hem de uygulama açısından görece daha genç bir üyesi olan "franchise" sözleşmesi perspektifinden denkleştirme istemini ele almaktadır. Bu bağlamda; franchise sözleşmesi genel olarak ele alınmış, akabinde franchise sözleşmesinde denkleştirme istemi hususu detaylı bir şekilde incelenmiştir. Bu doğrultuda; (i) Kıta Avrupası Hukuku, (ii) AB Acentelik Yönergesi, (iii) Anglo Amerikan Hukuku ile (iv) eTTK ve TTK dönemi Türk Hukuku'nda denkleştirme isteminin şartları ele alınmıştır. Müteakiben bu koşulların franchise sözleşmesine nasıl tatbik edileceği ortaya konulmuştur. Denkleştirme isteminin hesaplanmasını ele alan üçüncü bölümde yalnızca soyut olarak hesaplama yönteminin incelenmesi ile yetinilmemiş, içtihatlar ve örnek vakalar ile denkleştirme isteminin hesaplanma şekli ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın son bölümünde, denkleştirme isteminden sözleşmenin sona ermesinden önce vazgeçilemeyeceği hususu, istemin ileri sürülme süresi ve denkleştirme isteminin belirsiz alacak davası olarak ikamesi meseleleri incelenmiştir. Bölüm, denkleştirme isteminin hukuk seçimi ve tahkim şartı ile olan ilişkisini ele alan bir başlıkla sona ermektedir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BÖLÜM I
GENEL OLARAK FRANCHISE SÖZLEŞMESİ, SONA ERMESİ VE SONUÇLARI
I. GENEL OLARAK FRANCHISE SÖZLEŞMESİ
A. Franchise Terimi ve Franchise'ın Tarihi Gelişimi
B. Franchise Sözleşmesinin Sınıflandırılması
C. Franchise Sözleşmesinin Tanımı
D. Franchise Sözleşmesinin Hukuki Niteliği
E. Franchise Sözleşmesinde Şekil
F. Franchise Sözleşmesi ve Tahkim Şartı
II. FRANCHISE SÖZLEŞMESİNİN ESASLI UNSURLARINI OLUŞTURAN BORÇLAR
A. Franchise Verenin Borçları
B. Franchise Alanın Borçları
C. Tekel Hakkının Franchise Sözleşmesinin Esaslı Unsuru Olup Olmadığı Sorunu
III. FRANCHISE SÖZLEŞMESİNİN BENZER SÖZLEŞMELERLE KARŞILAŞTIRILMASI
IV. FRANCHISE SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
A. Genel Olarak
B. Franchise Sözleşmesinin Tarafların Kararlaştırdığı Sürenin Bitimi ile Sona Ermesi
C. Franchise Sözleşmesinin Ölüm, Ehliyetin Kaybı ve İflas Nedeni ile Sona Ermesi
D. Franchise Sözleşmesinin Olağan Fesih Yoluyla Sona Erdirilmesi
E. Franchise Sözleşmesinin Olağanüstü Fesih Yoluyla Sona Erdirilmesi
V. FRANCHISE SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI
A. Genel Olarak
B. Fikri ve Sınai Unsurların Kullanımına Son Verilmesi ve Tasfiyeye Yardım Etme Borcu
C. Sözleşmenin Sona Ermesi Sonrası Rekabet Yasağı
D. Sır Saklama Borcu
E. Denkleştirme İstemi

BÖLÜM II
FRANCHISE ALANIN DENKLEŞTİRME İSTEMİ
I. TERMİNOLOJİ
II. DENKLEŞTİRME İSTEMİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ, AMACI VE İŞLEVİ
A. Öğretideki Görüşler
B. Görüşümüz
III. DENKLEŞTİRME İSTEMİ VE FRANCHISE ALANIN DENKLEŞTİRME İSTEMİNİN KOŞULLARI
A. Karşılaştırmalı Hukukta Denkleştirme İstemi
B. Türk Hukuku'nda Denkleştirme İstemi
C. Franchise Alanın Denkleştirme İsteminin Koşulları

BÖLÜM III
DENKLEŞTİRME İSTEMİNİN HESAPLANMASI
I. GENEL OLARAK
II. HESAPLAMA YÖNTEMİ
A. Karşılaştırmalı Hukukta
B. Türk Hukuku'nda
C. Tek Satıcılık ve Franchise Sözleşmesi Açısından Denkleştirme İsteminin Hesaplanmasında Özellik Arz Eden Durumlar
III. DENKLEŞTİRME İSTEMİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN UYGULAMALAR
A. Mahkeme Kararları
B. Örnek Olaylar

BÖLÜM IV
DENKLEŞTİRME İSTEMİNİN DİĞER ÖZELLİKLERİ VE DAVA YOLUYLA İLERİ SÜRÜLMESİ
I. DENKLEŞTİRME İSTEMİNİN DİĞER ÖZELLİKLERİ
A. Denkleştirme İsteminden Önceden Vazgeçilememesi
B. Denkleştirme İsteminin İleri Sürülme Süresi
II. DENKLEŞTİRME İSTEMİNİN DAVA YOLUYLA İLERİ SÜRÜLMESİ
A. Yetkili ve Görevli Mahkeme
B. Denkleştirme İsteminin Belirsiz Alacak Davasına Konu Olması
III. DENKLEŞTİRME İSTEMİ İLE HUKUK SEÇİMİ VE TAHKİM ŞARTININ İLİŞKİSİ
SONUÇ

KAYNAKÇA
Ek: Serbest Çalışan Ticaret Acenteleri Hakkında Avrupa Topluluğu Acentelik Yönergesi