Bu çalışma Türk Kamu Hukuku, özellikle de idare hukuku öğretisindeki meslek örgütlerinin hukuki yapısı, idare hukukundaki yeri, dünyada bu alandaki düzenleme ve uygulamaları tartışmayı hedeflemektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda kamu niteliğini haiz olarak tanımlanan bu meslek örgütleri toplumsal hayatımızın vazgeçilmez unsurları olarak tartışmaların odağındadır. Bu anlamda yüksek yargı kararlarıyla - bilhassa Anayasa Mahkemesi ve Danıştay- oluşan içtihat, süreci biçimlendirmiştir diyebiliriz. Bütün bu konulara değinirken hukuki, akademik, uygulamaya dair güncel tartışmalara bir ışık tutma amacını güttüm. Bu eserimin kamu hukuku camiası için verimli bir tartışmaya zemim oluşturmasını ümit ediyorum.(ÖNSÖZDEN)

İçindekiler

Temel Kavramlar ve Meslek Kuruluşlarının Tarihsel Gelişimi
1. Profesyonel Meslek Kavramı
2. Profesyonel Meslek Kavramına İlişkin Hukuki Sınırlamalar
3. Meslek Kuruluşu Kavramı
4. Meslek Kuruluşu Kavramının Tarihsel Gelişim

İkinci Bölüm
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Hukuki Niteliği
1. Kamu Kurumu Kavramı
2. Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşlarının Hukuki Niteliğine Dair Görüşler

Üçüncü Bölüm
Karşılaştırmalı Hukukta Meslek Kuruluşları
1. Avrupa Birliği Organları Nezdinde Meslek Kuruluşlarının Durumu
2. OECD ve Meslek Kuruluşları
3. Bazı Ülkelerde Profesyonel Mesleklerin ve Meslek Kuruluşlarının Durumu

Dördüncü Bölüm
Türk Hukukunda Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
1. Genel Olarak
2. Türkiye'de Bulunan Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Üst Kuruluşları
3. Kamu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Anayasadan Kaynaklanan Ortak Özellikleri
4. Anayasa Mahkemesi Kararlarında Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
5. Danıştay Kararları
Sonuç

Kaynakça