Çalışmam 3 farklı bölümden oluşup: ilk bölümde genel olarak "Roma Kölelik Anlayışını ve Roma Kölelik Hukukunu" incelemeye ve hem terminoloji bakımından, hem de kavramsal olarak bir girizgah ortaya koymaya çalışacağım. Bu bölümde ayrıca Roma'da kölelik ve kölelik hukuku kaynaklarını da asli ve bilgi kaynakları olarak iki farklı başlık altında- detaylı şekilde irdeleyeceğim. İkinci bölüm ise Roma köleliğini 'hukuk' dışı düzlemde inceleme konusu yapacağım kısım olup: Roma kölesinin, özel olarak Roma ailesi (familia) ve genel olarak Roma toplumsal yapısı içindeki yerini; kölenin dinsel konumunu, ve de yaptıkları işler ile tuttukları meslekler ışığında, 'Roma ekonomisinin bir unsuru olarak köleleri' analiz edeceğim. Üçüncü ve son bölüm ise münhasıran Roma kölesinin 'hukukunu' konu etmektedir. Bu bölümde kölenin hukuki statüsünü, taraf olabileceği tüm hukuki muamelelerinin ya da sebebiyet verebileceği hukuki olayların sonuçlarını, efendisinin üzerindeki hakimiyetini ve de kölenin özgür olmasını (özellikle azadını) inceleyeceğim. Sonuç bölümünde ise, Roma Köleliği ile Roma Hukuku arasındaki bağın mahiyeti ve bu bağın modern hukuka olan etkisi üzerine olan çıkarımları ortaya koyarak, çalışmamın 'araştırma sorusuna' 'Roma hukukunun tarihsel bir değişim içinde ileri bir gelişmişlik düzeyine varmış olması ile kölelik kurumunun Roma sisteminin elzem ve ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeklerinin ne şekilde birbirlerini etkiledikleri veya ne dereceye kadar birbirlerine bağlı oldukları' olan naçizane cevabımı vermeyi amaçlamaktayım.(GİRİŞTEN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
ROMA'DA KÖLE VE STATÜSÜ
I. ROMA'DA KÖLELİĞE VE KÖLELİK HUKUKUNA GİRİŞ
A. ROMA'DA KÖLELİK KAVRAMI
B. ROMA'DA KÖLE VE KÖLELİK ALGISI
C. ROMA 'KÖLELİK HUKUKU' KAYNAKLARI
II. ROMA HUKUKUNDA 'STATUS' VE 'PERSONA'
A. GİRİŞ
B. STATUS
C. Persona
D. KÖLE VE STATÜSÜ
III. ROMA HUKUKUNCA KÖLE OLMA SEBEPLERİ
A. GİRİŞ
B. IUS GENTIUM UYARINCA KÖLE OLMA SEBEPLERİ
C. IUS CIVILE UYARINCA KÖLE OLMA SEBEPLERİ
D. KÖLE BENZERİ YAŞAYIŞI OLAN KİŞİLER

İKİNCİ BÖLÜM
ROMA'DA KÖLE, TOPLUM VE DEVLET
I. ROMA DA KÖLE VE SOSYAL HAYAT
A. KÖLE DEMOGRAFİSİ
B. KÖLE VE FAMILIA
C. ROMA TOPLUMUNDA KÖLENİN YERİ
II. ROMA'DA KÖLE VE EKONOMİ
A. ANTİK EKONOMİ VE KÖLELİK
B. KÖLELER VE MESLEKLERİ
C. KÖLE VE TARIM
D. KÖLE VE SANAYİ
E. KÖLE VE TİCARET
F. KÖLE VE EĞLENCE SEKTÖRÜ
III. ROMA'DA KÖLE VE DEVLET
A. KÖLE VE VATANDAŞLIK
B. KÖLE VE KAMU HİZMETİ
C. HRİSTİYAN ROMA VE KÖLELİK

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ROMA'DA KÖLE VE HUKUKU
I. KÖLENİN HUKUKİ DURUMU
A. GENEL BİR BAKIŞ
B. BİR RES OLARAK KÖLE
C. BİR PERSONA OLARAK KÖLE
II. ROMA HUKUKUNDA KÖLENİN MUAMELELERİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
A. KÖLE VE TEMSİL
B. KÖLENİN SÖZLEŞMELERİ VE BORCU
C. PECULIUM
D. MUNZAM (EK) DAVALAR (ACTIONES ADIECTICIAE QUALITATIS)
III. ROMA HUKUKUNDA KÖLENİN HAKSIZ FİİLİ VE SONUÇLARI
A. SUÇ VE KÖLE
B. NOXAL SORUMLULUK
IV. ROMA HUKUKUNDA EFENDİNİN KÖLE ÜZERİNDEKİ HAKİMİYETİ
A. EFENDİNİN KÖLE ÜZERİNDEKİ HAKİMİYETİNİN MAHİYETİ
B. KÖLEYE VERİLEN ZARAR KARŞISINDA EFENDİNİN DURUMU
V. ROMA HUKUKUNDA KÖLELİĞİN SONA ERMESİ
A. AZAT ETME (MANUMISSIO)
B. ÖZGÜRLÜĞÜN KAZANILDIĞI DİĞER YOLLAR
SONUÇ

KAYNAKÇA