Bu yıl, Hukuk Postalarını kitaplaştırmamızın 10. Yılını kutluyor ve Hukuk Postası 2019 kitabımızı sizlerle paylaşmaktan kıvanç duyuyoruz. Hukuk Postası kitabımızda iş dünyasının gereksinim duyduğu pek çok yeni alanda ve konuda yaptığımız araştırmaları kısa makaleler olarak yayınlıyoruz. Hukuk Postası 2019'da, ticaret hukuku alanında toplam 16 makale yer alıyor. Rekabet hukukunda toplam 7 makale yayınlıyoruz. GAR 100'de listelenen büromuzun önemli uzmanlık alanlarından olan tahkim konusunda da toplamda 11 makale yayınladık. Sermaye piyasası hukuku alanında ise kurumsal yönetim uyum raporlamasında güncel gelişmeleri, kayıtlı sermaye sisteminde payın doğum anını ve paya dayalı kitle fonlama tebliğini ele aldık. Borçlar hukuku alanında döviz cinsinden maliyet içeren eser sözleşmelerini, ferdi kazalara ilişkin tazminat taleplerini, paralel borçluluk ve hukuki niteliğini, kira sözleşmelerine ilişkin ertelenen hükümleri inceledik. Vergi hukuku açısından ise vergi mevzuatındaki önemli gelişmeleri, sermaye azaltımının vergisel boyutunu, limited şirketlerde vergi borçlarından sorumluluğu, kur farklarında KDV'yi, adil yargılanma hakkı çerçevesinde vergi inceleme raporlarının tebliğini irdeledik. Büromuz pek çok yeni hukuk alanında olduğu gibi spor hukukunda da öncü rolünü sürdürüyor. Bu kapsamda futbol kulüplerinin şirketleşmesi, TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Spor Tahkim Mahkemesi kararlarının iptali, CAS tahkiminde masraf ve masraf avanslarının geç ödenmesi ve Basketbol Tahkim Mahkemesi çalışma konularımız arasında yer aldı. Bu yıl da iş hukuku, fikri mülkiyet hukuku, medeni usul ve icra iflas hukuku, kişisel verilerin korunması alanlarında güncel konuları ele aldık. Ayrıca arabuluculuk alanında Singapur Sözleşmesi, ABD'nin İran'a karşı ekonomik yaptırımları, Kılavuzluk ve Römorkörcülük Yönetmeliği gibi ilgi uyandıran konuları inceledik. Hukuki Gelişmeler bölümünde; 2019 yılı içinde kabul edilen milletlerarası antlaşmalar, kanunlar, Cumhurbaşkanı kararları, yönetmelikler, tebliğler, Rekabet Kurulu kararları, enerji hukuku mevzuatında önemli gelişmeleri ve belli başlı konularda verilen yargı kararlarını ele aldık. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2019 açısından da bu bölümün, önemli hukuki gelişmeleri derleyerek esaslı bir özet sunduğunu düşünüyoruz.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

TİCARET HUKUKU
Milletlerarası Ticari Terimler Yenilendi: Incoterms® 2020
Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı
Temsil Yetkisinin Devri ve Sınırlı Yetkili Temsilci Tayini
Anonim Şirketlerde Organların Eksikliği
Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantılarının Ertelenmesi
Önemli Miktarda Şirket Varlığının Toptan Satışı
Hacizli Payların Devri
Pay Devir Sözleşmelerinde Beyan ve Tekeffüllerden Sorumluluk
Halka Açık Anonim Şirketlerde Kar Payı Dağıtımı
Bölünmeye Katılan Şirketlerin İkinci Derecede Sorumluluğu
Şirket Bölünmelerinde İşçi Hak ve Alacaklarının Devri
Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması
Belirli Senaryolar Kapsamında Finansal Destek Yasağı
2016 York Anvers Kuralları
Denizde Taşıma Sözleşmesi ile Konişmento Arasındaki İlişki
FIDIC Gümüş Kitap uyarınca İş Sahibinin Hukuki İmkanları

REKABET HUKUKU
Rekabet Kurulu'nun Nihai ve Ara Kararları
Rekabet Hukuku Kapsamında WhatsApp Yazışmalarının Delil Olarak Alınması ve İncelenmesi
Avrupa Komisyonu'nun Spot Döviz Ticareti Karteli Kararları
Çevrimiçi Satış ve Reklamların Kısıtlanması: Avrupa Komisyonu'nun Guess Kararı
Facebook Dosyasında İkinci Perde
Rekabet Kurulu'nun 12 Banka Kararında Beklenen İkinci Yarı
Rekabet Kurulu'nun Sahibinden.com Kararı

TAHKİM HUKUKU
Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkim
ICC Taraflara ve Hakem Heyetine Rehberlik Notu'nu Güncelledi
Çok Taraflı ve Birden Fazla Sözleşmeye Dayanan Tahkimler - ICC Kurallarına Genel Bakış - I
Çok Taraflı ve Birden Fazla Sözleşmeye Dayanan Tahkimler - ICC Kurallarına Genel Bakış - II
Çok Taraflı ve Birden Fazla Sözleşmeye Dayanan Tahkimler: ICC Kurallarına Genel Bakış - III
İnşaat Sektöründe Tahkim
Tahkimde Delil Toplama ve Belge İbrazı Açısından Mahkemelerin Rolü
Uluslararası Tahkimde Tanıkların Yüzleştirilmesi
İtirazın İptali Davasının Tahkimde Görülmesi
İngiltere ve Galler Yüksek Mahkemesinin Güncel Bir Kararı: Tahkimin Gizliliği ve Kamu Yararı
Yatırım Uyuşmazlıklarında Çok Uluslu Yatırım Mahkemesi Sistemine Geçiş

SERMAYE PİYASASI HUKUKU
Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamasında Güncel Gelişmeler
Kayıtlı Sermaye Sisteminde Payın Doğum Anı
Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği Taslağı

BORÇLAR HUKUKU
Döviz Cinsinden Maliyet İçeren Eser Sözleşmesi Örneğinde Konusu Yabancı Para Olan Sözleşmelere Getirilen Kısıtlamalarla İlgili Bazı Düşünceler
Türk Hukukunda Paralel Borçluluk ve Hukuki Niteliği
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Kira Hukuku ile İlgili Ertelenen Hükümlerin İncelenmesi
Doktorun Hukuki Sorumluluğu
Ferdi Kazalara İlişkin Tazminat Taleplerinde Genel Esaslar

MEDENİ USUL VE İCRA-İFLAS HUKUKU
Kısmi Davada Faiz Sorunuyla İlgili Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı
Islah Müessesesi ile İlgili Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun Önemli Bir Kararı
Yargıtay'ın Kanun Yararına Bozma Neticesinde Verdiği Karar Üzerine İnceleme
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun Hukuk Güvenliği İlkesi ile İlgili Önemli Bir Kararı
Konkordatoya İlişkin Güncel Gelişmeler

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU
Çalışanlar Tarafından Yaratılan Eserler Üzerinde İşverenin Hakları
Markaların Kullanım İspatı
Marka Tescilinde Mutlak Red Nedenleri

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Kapsamında Kişisel Veri, Veri İşleyen, Veri Sorumlusu ve İrtibat Kişisi Kavramları
İlaç Sektöründen Gelen KVK Kılavuzu
Almanya Federal Kartel Ofisi Facebook'un Farklı Kaynaklardan Kullanıcı Verisi Toplamasını Engelledi

İŞ HUKUKU
İşverenin Genişletilmiş Yönetim Hakkı ve İş Sözleşmelerindeki Nakil Kayıtları
Toplu İş Sözleşmeleri ve Grev
İş Sözleşmesinin Sağlık Sebebiyle Feshine İlişkin Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu Kararı

VERGİ HUKUKU
Temmuz 2019 Dönemine İlişkin Vergi Mevzuatındaki Esaslı Gelişmeler
Sermaye Azaltımının Vergisel Boyutu
Limited Şirket Vergi Borçlarında Sorumluluk
Kur Farklarında KDV
Adil Yargılanma Hakkı ve Vergi İnceleme Raporlarının Tebliği

SPOR HUKUKU
Futbol Kulüplerinin Şirketleşmesi
Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu: Yapısı, Yetkisi, Başvuru İnceleme Usulü
Spor Tahkim Mahkemesi Kararlarının İptali
CAS Tahkiminde Masraf ve Masraf Avansının Geç Ödenmesi
Basketbol Tahkim Mahkemesi

MUHTELİF
Singapur Sözleşmesi
Sigorta Ettirenin Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğü ve Yükümlülüğün İhlali Halinde Sigortacının Hakları
Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliği
Amerika Birleşik Devletleri Ekonomik Yaptırım Rejimi: İran
Nişanlanmaya Şekil Şartı Mı Geldi?

HUKUKİ GELİŞMELER
Önemli Milletlerarası Antlaşmalar
Önemli Cumhurbaşkanı Kararları
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararları
Kanunlardaki Önemli Değişiklik ve Gelişmeler
Yönetmeliklerdeki Önemli Değişiklik ve Gelişmeler
Tebliğlerdeki Önemli Değişiklik ve Gelişmeler
Genel Tebliğlerdeki Önemli Değişiklik ve Gelişmeler
Diğer Önemli Değişiklik ve Gelişmeler
Rekabet Hukuku'nda Önemli Mevzuat ve Kararlar
Birleşme ve Devralmalar'da Önemli Mevzuat ve Kararlar
Enerji Hukuku'nda Önemli Değişiklik ve Gelişmeler
Önemli İçtihatlar ve Diğer Kararlar

KAVRAM DİZİNİ