Çalışma kapsamında öncelikle vergi davalarının niteliği ve buna göre ehliyet için gerekli koşulların neler olduğu tespit edilmeye çalışılmış, ehliyet açısından getirilen düzenlemeler; mahkemeye erişim hakkı ve adil yargılanma hakkı kapsamında incelenmiş, ayrıca vergi uyuşmazlıklarının adil yargılanma hakkı kapsamına girip girmediğine ilişkin AİHM kararlarına değinilmiştir. İdari yargı ve dolayısıyla vergi yargısı için ehliyetin medeni yargılamadan farklılaşan yönleri ele alınmış, ayrı bir yargı düzeni olmayan vergi yargılaması bakımından bu tespitin yerindeliği incelenmiş ve vergi hukukunun ehliyet açısından idari yargıdan ayrılan yönlerinin olup olmadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bunun yanı sıra kanun yolları ve bu aşamaya ilişkin olarak ehliyetle ilgili var olan düzenlemelere yer verilmiştir.(GİRİŞ'TEN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
VERGİ DAVALARININ HUKUKİ NİTELİĞİ
1. Vergi Davası Kavramı
2. Vergi Davasının Hukuki Niteliği
2.1. İptal Davası Görüşü
2.2. Tam Yargı Davası Görüşü
2.3. Kendine Özgü Dava Görüşü
2.4. Karma Nitelikli Dava Görüşü

İKİNCİ BÖLÜM
VERGİ YARGILAMASINDA OBJEKTİF DAVA EHLİYETİ
1. Ehliyet Kavramı
2. Objektif Dava Ehliyeti
2.1. Taraf Ehliyeti
2.2. Dava Ehliyeti

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VERGİ YARGILAMASINDA SUBJEKTİF DAVA EHLİYETİ
1. Genel Olarak
1.1. İptal Davalarında Subjektif Dava Ehliyeti
1.2. Tam Yargı Davalarında Subjektif Dava Ehliyeti
1.3. Vergi Usul Kanunu Kapsamında Subjektif Dava Ehliyeti
1.4. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Kapsamında Subjektif Dava Ehliyeti
2. Husumet

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KANUN YOLLARINDA EHLİYET
1. Olağan Kanun Yolları
1.1. İstinaf ve Temyiz Yolunda Ehliyet
2. Olağanüstü Kanun Yolları
2.1. Kanun Yararına Temyiz Yolunda Ehliyet
2.2. Yargılamanın Yenilenmesi Yolunda Ehliyet
3. Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru Yolunda Ehliyet
4. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru Yolunda Ehliyet
SONUÇ

KAYNAKÇA