Elinizdeki çalışma teori ve uygulama boyutlarıyla yargının tarafsızlığının kapsam ve öneminin anlaşılmasına ilişkin bir katkı sunmayı amaçlamaktadır. Çalışmada yargının tarafsızlığı anayasal boyutuyla özellikle bağımsızlık ilişkisi çerçevesinde ele alınmaktadır. Yine tarafsızlık, yargı etiği ve hakimlerin vasıfları açısından tarihsel boyutunu da içerecek şekilde ulusal ve uluslararası boyutuyla değerlendirilmektedir. Böylelikle kurumun çok yönlü ve yeni bir yaklaşımla ele alınması amaçlanmıştır.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
Birinci Bölüm
YARGI KAVRAMI ve YARGININ TARAFSIZLIĞI
I. YARGI KAVRAMI
A. YARGI FONKSİYONU
B. YARGI ORGANI
II. YARGININ TARAFSIZLIĞI
A. GENEL OLARAK
B. HUKUK GÜVENLİĞİ ve TARAFSIZLIK
C. YARGININ TARAFSIZLIĞININ POZİTİF HUKUKTAKİ TEMELİ
D. ANGLO-SAKSON HUKUK SİSTEMİ ve KITA AVRUPASI HUKUK SİSTEMİNDE TARAFSIZLIK

İkinci Bölüm
YARGININ TARAFSIZLIĞININ TARİHİ GELİŞİMİ
I. YARGININ TARAFSIZLIĞININ BATIDAKİ GELİŞİMİ
A. ESKİ YUNAN ve ROMA DÖNEMİ
B. İNGİLTERE
C. FRANSA
D. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
II. YARGININ TARAFSIZLIĞININ ÜLKEMİZDEKİ GELİŞİMİ
A. İSLAM'DA DEVLET TEŞKİLATI VE YARGI ORGANI
B. OSMANLI DEVLETİ'NDE YARGININ TARAFSIZLIĞI

Üçüncü Bölüm
YARGININ TARAFSIZLIĞININ TEMEL ARAÇLARI
I. YARGININ BAĞIMSIZLIĞI
A. YARGININ BAĞIMSIZLIĞININ GÜÇLER AYRILIĞI TEORİSİYLE İLİŞKİSİ
B. YARGININ YÜRÜTME ORGANINDAN BAĞIMSIZLIĞI
C. YARGININ YASAMA ORGANINDAN BAĞIMSIZLIĞI
D. YARGININ İÇ BAĞIMSIZLIĞI
E. YARGININ DİĞER GÜÇLERDEN ve ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN BAĞIMSIZLIĞI
II. HAKİMLERİN ATANMASI ve TERFİİ
A. HAKİMLERİN ATANMASI
B. TERFİ
III. HAKİM TEMİNATLARI
A. GENEL OLARAK HAKİM TEMİNATI
B. HAKİMLERİN AZLEDİLEMEMESİ
C. COĞRAFİ TEMİNAT
D. MAAŞ TEMİNATI

Dördüncü Bölüm
YARGININ TARAFSIZLIĞIYLA İLGİLİ İLKE ve KURUMLAR
I. YARGI ETİĞİ ve TARAFSIZLIK
II. ADİL YARGILANMA HAKKININ BİR UNSURU OLARAK TARAFSIZLIK
A. İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN YARGININ TARAFSIZLIĞI
B. DURUŞMALARIN ALENİLİĞİ ve KARARLARIN GEREKÇELİ OLMASI
III. KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK
IV. TABİİ HAKİM İLKESİ
V. HAKİMİN ÇEKİNMESİ ve REDDİ
A. HAKİMİN ÇEKİNMESİ
B. HAKİMİN REDDİ
VI. HAKİMLERİN TEFTİŞİ ve SORUMLULUĞU
A. HAKİMLERİN TEFTİŞİ
B. HAKİMLERİN SORUMLULUĞU

Beşinci Bölüm
YARGININ TARAFSIZLIĞIYLA İLGİLİ SORUNLAR
I. YARGININ YAPISAL SORUNLARI
A. GENEL OLARAK
B. NORMATİF DÜZENLEMEDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR
C. HUKUK ZİHNİYETİ ve TARAFSIZLIK KÜLTÜRÜNÜN EKSİKLİĞİ
II. HAKİMLERİN NİTELİKLERİ ve HAKİM ETİĞİ
A. HAKİMİN ADALET HİSSİYATI
B. HAKİMİN LİYAKATİ
C. HAKİMİN MESLEĞE YARAŞIRLIĞI
D. HAKİMİN ÇALIŞKANLIĞI VE YARGILAMANIN MAKUL SÜREDE TAMAMLANMASI
III. YARGININ SİYASALLAŞMASI ve YARGISAL AKTİVİZM
A. YARGININ SİYASALLAŞMASI
B. YARGISAL AKTİVİZM
SONUÇ YERİNE

KAYNAKÇA