Çalışmamızda, bireysel iş uyuşmazlıklardan doğan davalarda Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisini incelemeye çalıştık. Bu çalışma, bireysel iş uyuşmazlıklarında Türk mahkemelerinin hangi koşullarda yetkili olacağı, yetki kurallarının işçiyi koruma amacını yerine getirip getirmediği sorularına cevap aramaktadır. Yabancılık unsuru taşımayan iş uyuşmazlıklarına ilişkin iç hukukumuzdaki yetki kuralları ile yabancılık unsuru taşıyan iş uyuşmazlıklarına ilişkin düzenlenen yetki kurallarının birbiri ile ilişkisini açıklığa kavuşturmaya çalıştık. İşçi ile işveren arasında yetki anlaşması düzenlenip düzenlenemeyeceği, düzenlenebileceği kabul edilirse bunun şartlarını doktrindeki görüşlerle birlikte tespit etmeye çalıştık. MÖHUK ile düzenlenen yetki kurallarının tüm hukuk sistemlerinde zayıf akit taraf olarak kabul edilen işçiyi koruma açısından ne derece yeterli olduğu, yetki kurallarının aşırı yetki niteliği taşıyıp taşımadığı, MÖHUK ile düzenlenen yetki kuralının münhasır yetki kuralı olup olmadığı ve son olarak yabancı bir devlet mahkemesi tarafından iş uyuşmazlığına ilişkin verilmiş bir kararın Türk mahkemeleri nezdinde hangi koşullar altında tanıma ve tenfiz kararına konu olabileceği hakkında doktrindeki görüşleri tespit ettikten sonra mevcut uygulamadaki sorunlara dikkat çekmeye çalıştık.(ARKA KAPAKTAN)

İçindekiler

Giriş
Birinci Bölüm
Yabancılık Unsuru Taşıyan Bireysel İş Uyuşmazlıklarında Kanunen Yetkili Türk Mahkemeleri
I. Milletlerarası Yetki Kavramı
A. Genel Olarak Milletlerarası Yetki
B. Milletlerarası Yetki Konusunda Vasıflandırma Sorunu
C. Türk Milletlerarası Yetki Sistemi
II. Türk Hukukunda Bireysel İş Uyuşmazlıklarında Milletlerarası Yetki
A. Muvakkat Kanun Dönemi
B. 2675 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Dönemi
C. 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Dönemi
D. MÖHUK m. 44'ün İş Mahkemeleri Kanunu m.6 ile İlişkisi

İkinci Bölüm
Yabancılık Unsuru Taşıyan Bireysel İş Uyuşmazlıklarında Yetki Anlaşmaları
I. Genel Olarak Yetki Anlaşmaları
II. Yetki Anlaşması ile Yabancı Mahkemelerin Milletlerarası Yetkisinin Kabulü
III. Yetki Anlaşması ile Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisinin Kabulü
IV. Yetki Anlaşmasına Rağmen Davanın Türk Mahkemelerinde Açılması

Üçüncü Bölüm
Bireysel İş Uyuşmazlıklarına İlişkin Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde Yetki Meselesinin Önemi
I. Genel Olarak
II. Türk Hukukunda Tanıma ve Tenfiz
A. Tanıma ve Tenfiz Şartları
B. Yabancılık Unsuru Taşıyan Bireysel İş Uyuşmazlıklarına İlişkin Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde Münhasır Yetki Koşulunun Önemi
C. Yabancılık Unsuru Taşıyan Bireysel İş Uyuşmazlıklarına İlişkin Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde Aşırı Yetki Kavramının Önemi
Sonuç

Kaynakça