Bu çalışmada, öncelikle elektronik ortamda gerçekleşen açık artırmalarda taraflar arasındaki ilişkilere uygulanacak maddi hukuk hükümleri değerlendirilmiş, devamında ise milletlerarası özel hukuk kapsamında taraflar arasında doğan bu ilişkilere uygulanacak hukuk ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, mevcut kanunlar ihtilafı kurallarının elektronik ortamda gerçekleşen açık artırmalarda taraflar arasındaki hukuki ilişkilere uygulanmasıdır. Böylece, hem elektronik sözleşmelere kanunlar ihtilafı kurallarının uygulanması sırasında karşılaşılan problemlerin çözülmesi hem de açık artırma yoluyla satış sözleşmelerinin özel niteliğinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
ELEKTRONİK TİCARET VE MADDİ HUKUK AÇISINDAN ELEKTRONİK AÇIK ARTIRMALAR
I. ELEKTRONİK TİCARET
A. Elektronik Ticaret Kavramı
1. Elektronik Ticaretin Tanımı ve Kapsamı
2. Elektronik Ticaretin Gerçekleştiği Araç Olarak İnternet
3. Elektronik Ticaretin Sınır Ötesi Olarak Gerçekleşmesi
4. Sınır Ötesi Elektronik Ticaretin Faydaları
5. Sınır Ötesi Elektronik Ticaretin Sakıncaları
B. Sınır Ötesi Elektronik Ticaretin Türleri
1. Elektronik Ticaretin Tarafları Bakımından
2. Elektronik Ticarete Konu Olan Edimlerin İfası Bakımından
3. Elektronik Ticarete Konu Olan Ürünler Bakımından
4. Elektronik Ticarette Kullanılan Araç Bakımından
II. MADDİ HUKUK AÇISINDAN ELEKTRONİK AÇIK ARTIRMALAR
A. Elektronik Açık Artırma Yoluyla Satışlar
1. Genel Olarak Açık Artırmalar
2. Açık Artırmaların İnternet Üzerinden Gerçekleştirilmesi
B. Genel Olarak Elektronik Sözleşmeler
1. Elektronik Sözleşmelerin Tanımı, Hukuki Niteliği, Çeşitleri ve Tarafları
2. Elektronik Sözleşmelere Uygulanacak Hükümler
C. İnternet Üzerinden Gerçekleştirilen Açık Artırmalarda Taraflar Arasındaki Hukuki İlişkiler
1. Alıcı ve Satıcı Arasındaki Hukuki İlişki
2. Alıcı ve İnternet Sitesi Arasındaki İlişki
3. Satıcı ve İnternet Sitesi Arasındaki İlişki

İKİNCİ BÖLÜM
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BAKIMINDAN ELEKTRONİK AÇIK ARTIRMALAR
I. ELEKTRONİK SÖZLEŞMELERDE YABANCILIK UNSURU
II. ELEKTRONİK SÖZLEŞMELERDE EHLİYETE UYGULANACAK HUKUK
III. ELEKTRONİK SÖZLEŞMELERDE ŞEKLE UYGULANACAK HUKUK
A. Taşınmaz Satış Sözleşmelerinde Şekle Uygulanacak Hukuk
B. Tüketici Sözleşmelerinde Şekle Uygulanacak Hukuk
IV. TARAFLAR ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİLERE UYGULANACAK HUKUK
A. Taraflarca Hukuk Seçimi Yapılmış Olması Durumunda Uygulanacak Hukuk
1. Sözleşmenin Niteliği Bakımından Hukuk Seçiminin Mümkün Olup Olmadığı
2. Sözleşmenin Yapılış Şekli Bakımından Hukuk Seçiminin Geçerliliği
B. Taraflarca Hukuk Seçimi Yapılmamış Olması Durumunda Uygulanacak Hukuk
1. Alıcı ve Satıcı Arasındaki İlişkiye Uygulanacak Hukukun Tespiti
2. Alıcı ve İnternet Sitesi Arasındaki İlişkiye Uygulanacak Hukukun Tespiti
3. Satıcı ve İnternet Sitesi Arasındaki İlişkiye Uygulanacak Hukukun Tespiti
V. SATIŞA KONU MAL ÜZERİNDEKİ MÜLKİYET HAKKININ GEÇİŞİNE UYGULANACAK HUKUK
VI. UYGULANACAK HUKUKU SINIRLAYAN DURUMLAR
A. Kamu Düzeni
B. Doğrudan Uygulanan Kurallar
1. Forum Devletinin Doğrudan Uygulanan Kuralları
2. Üçüncü Devletin Doğrudan Uygulanan Kuralları
VII. SINIR ÖTESİ ELEKTRONİK TİCARETE İLİŞKİN MADDİ MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK KURALLARI
SONUÇ

KAYNAKÇA