Bir borç kaynağı olan sözleşme, Türk özel hukukunda en çok rastlanan hukuki işlem türüdür. Zira sözleşmeyi her zaman tarafların biraraya gelip müzakereler yürüttüğü ve bu sırada hukukçuların yardımına ihtiyaç duydukları çetrefilli bir hukuki işlem olarak görmemek gerekir. Günlük hayatımızın rutinlerini gerçekleştirirken dahi farkında olmadan taraf olduğumuz sözleşmeleri de düşünecek olduğumuzda her gün sayısız sözleşme kurduğumuz söylenebilecektir. Bu kapsamda çalışmanın ilk bölümünde sözleşmeyi kuran irade açıklamalarından ilki olarak adlandırılan öneri ele alınacak ve alelade bir teklifin hangi şartların bir araya gelmesiyle öneri olarak nitelendirilebileceği üzerinde durulacaktır. Ardından, çalışmamızın ikinci bölümünde sözleşmenin kurulması için öneriye karşılık olarak yapılacak kabul açıklaması incelenecek ve açık bir kabul söz konusu olduğunda, kabul açıklamasının öneriden farklı noktalar ihtiva edip edemeyeceği araştırılacaktır. Bunu takiben, sözleşmenin örtülü kabul ile kurulup kurulamayacağı üzerinde durulacak ve özellikle susmanın hangi hallerde bir kabul olarak anlamlandırılabileceği araştırılacaktır. Çalışmamızın üçüncü ve son bölümünde ise bir sözleşmenin kurulabilmesi için irade açıklamalarının hangi noktalarda uyuşması gerektiği sorusuna yanıt aranacaktır.(GİRİŞTEN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
ÖNERİ
A. Genel olarak
B. Önerinin unsurları
1. Bağlanma niyeti
2. Sözleşmenin esaslı noktalarını kapsaması
3. Önerinin ulaşması
C. Önerinin bağlayıcılığı
1. Süreli önerilerin bağlayıcılığı
2. Süresiz önerilerin bağlayıcılığı
3. Önerinin bağlayıcılığının sona ermesi
D. Belli başlı irade açıklamalarının öneri sayılıp sayılmayacağı
1. TBK m. 8(2): Fiyatını göstererek mal sergilenmesi veya tarife, fiyat listesi ya da benzerlerinin gönderilmesi
2. TBK m. 7: Ismarlanmayan şeyin gönderilmesi
3. TBK m. 9: İlan yoluyla ödül sözü verme
4. Niyet mektupları ("Letter of intent")
5. Himaye beyanları ("Letter of comfort")

İKİNCİ BÖLÜM
KABUL
A. Genel olarak
B. Açık kabul
1. Kabul açıklamasının içeriği
2. Kabul açıklamasının öneriyi değiştirmesi
3. Kabulün ulaşması
C. Örtülü kabul
1. İrade faaliyeti yoluyla kabul
2. Susma yoluyla kabul

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KARŞILIKLI İRADE AÇIKLAMALARININ BİRBİRİNE UYGUNLUĞU
A. Genel olarak
B. Güven ilkesi ve irade açıklamalarının yorumu
1. İrade açıklamasının yorumu yöntemleri
2. İptalden önce yorum ilkesi
C. İrade açıklamalarının uyuşması
1. Sözleşmenin esaslı noktalarında uyuşma
2. Sözleşmenin ikinci derecedeki noktalarında uyuşamama
SONUÇ

KAYNAKÇA