Edip Serdengeçti (1896-5 Eylül 1958), 1921 yılında yazmış olduğu doktora tezini Mülkiyet Nehcinin Vech-i Tekamülü'nü jüri önünde savunarak hukuk doktoru olmuştur. Daha sonra Hukuk-ı Amme müderris muavinliği (yardımcı doçent) ve Hukuk Fakültesinde kütüphane memurluğu yapan Edip Serdengeçti 1958'de hayatını kaybetmiştir. 2014 yılında savunulan yüksek lisans tezine dayanan bu çalışmada, Serdengeçti'nin başta doktora tezi olmak üzere eserleri merkeze alınarak, mülkiyet düşüncesi incelenmektedir. Pozitivist, evrimci ve dayanışmacı bir içeriğe sahip olan Edip Serdengeçti'nin mülkiyet düşüncesi, tarihi gelişimini dikkate alarak mülkiyetin gelecekte nasıl bir istikamette seyredeceğine ilişkin dikkat çekici tespitlerde bulunmaktadır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

Giriş
I. Edip Serdengeçti'nin Hayatı ve Eserleri
A. Edip Serdengeçti'nin Yaşamöyküsü
B. Edip Serdengeçti'nin Çalışma Alanı ve Düşünce Biçimi

II. Edip Serdengeçti'nin Doktora Tezi: "Mülkiyet Nehcinin Vech-i Tekamülü"
A. Türkiye'de Hukuk Doktorasının Mevzuat Bağlamında
Tarihçesi ve Edip Serdengeçti'nin Doktora Tezinin Önemi
B. Tezin Şekil Açısından Değerlendirmesi
C. Tezin İçeriğine Bakış

III. Yöntem Bakımından Çerçeveyi Oluşturan Kavram: Tekamül
A. Kavram ve Sınırları
B. Batı Düşünce Tarihinde Tekamül
C. Osmanlı Devleti Aydınlarında Tekamül Düşüncesi
D. Edip Serdengeçti'nin Tekamüle İlişkin Düşünceleri

IV. Çeşitli Yönleriyle Edip Serdengeçti'nin Mülkiyet Düşüncesi
A. Serdengeçti'nin Mülkiyet Düşüncesinin Temel İlkeleri
B. Mülkiyetin Tekamülü ve İstikameti
C. Edip Serdengeçti'nin Mülkiyet Düşüncesinin Dayanağını Oluşturan Düşünürler
D. Serdengeçti'nin Mülkiyet Düşüncesinin İki Özel Görünümü
Sonuç

Edip Serdengeçti'nin Eserleri
Kaynakça
Dizin