Genel eserlerin neredeyse tamamı, idare hukukunda yargısal içtihatların diğer hukuk dallarına nazaran ayrı ve önemli bir yer tuttuğundan bahseder. İdare hukukunun alametifarikası olarak sunulan bu durum, muhtelif akademik tartışmalarda -çoğu zaman tarafların savlarını destekleyici bir argüman suretine bürünerek- kendine birkaç satırlık yer bulur. Aslında "idare hukuku içtihadidir", "idare hukuku içtihat hukukudur" yahut "idare hukuku yargısal içtihatlara dayanır" gibi cümlelerle ifade edilmek istenen söz konusu vakıa; anlamı, sebepleri, avantajları ve dezavantajlarıyla müstakilen incelenip, gerçekten (ve belki yeniden) anlaşılmaya muhtaçtır. Elinizdeki çalışma, işbu ihtiyaçtan hareketle, idare hukuku alanındaki herhangi bir meseleye değil, bizzat o alanı karakterize eden bir olguya (yargısal içtihatların ayrı ve önemli yer tutması haline) yönelmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
YARGISAL İÇTİHAT VE İÇTİHADİLİK
I. YARGISAL İÇTİHAT KAVRAMI
II. DİĞER HUKUK SİSTEMLERİNDE İÇTİHAT
A. İSLAM HUKUKU
B. ANGLO-SAKSON HUKUKU
III. YARGISAL İÇTİHADIN DOĞUŞU
A. SEMANTİK BELİRSİZLİK VE YORUM
B. DÜZENLENMEMİŞ DURUM VE NORM YARATMA
IV. GÖKLE YER ARASINDA İÇTİHAT
V. İÇTİHADİLİK KAVRAMI

İKİNCİ BÖLÜM
İDARE HUKUKUNUN YARGIÇ YAPISI İÇERİĞİ
I. HANGİ İDARE HUKUKU?
II. İDARİ YARGICI İÇTİHAT ÜRETMEYE İTEN SEBEPLER
A. YARGI AYRILIĞININ MEŞRULAŞTIRILMASI SORUNU
B. CODE CIVIL'İN SAF DIŞI EDİLMESİ
C. İDARİ KANUNLARIN YETERSİZLİK VE DEĞİŞKENLİĞİ
D. İDARENİN DENETİMİ OLGUSUNUN SİYASİLİĞİ
III. YARGISAL İÇTİHATLARIN KURUCU ROLÜNE ÖRNEKLER
A. HUKUKUN GENEL İLKELERİ
B. İDARENİN SORUMLULUĞU
C. TEMEL KAVRAMLARIN TEŞEKKÜLÜ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İDARE HUKUKU VE İÇTİHADİLİK: SORU(N)LAR, GÖZLEMLER
I. İÇTİHADİ KURALLARIN TESPİTİ
II. İÇTİHADİ KURALLARIN HUKUKİ DEĞERİ
III. İÇTİHADİLİĞİN BİLANÇOSU
A. AVANTAJLAR
B. DEZAVANTAJLAR
IV. İÇTİHADİLİK VE KODİFİKASYON
V. TÜRK İDARE HUKUKU İÇTİHADİ (DEĞİL) MİDİR?
SONUÇ

KAYNAKÇA