Kemalizm'in Türkiye'deki anayasacılık hareketlerindeki rolü çalışmamızın temel sorunsalıdır. Çalışmada Kemalizm'in bir ideoloji olarak Türkiye anayasalarına yansıması siyasi ve tarihi gelişmeler çerçevesinde incelenmiştir. Kemalizm'in ilkelerinin Anayasa Mahkemesi kararlarına nasıl yansıdığı tartışılmış, hangi ilkeler bakımından Anayasa Mahkemesi'nin "Kemalist" olarak nitelendirilebileceği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Türkiye'de anayasa yargısının kuruluş süreci de parlamentodaki azınlıkların korunması düşüncesi temelinde açıklanmıştır. Bu sürecin açıklanmasında başvurulan merkez-çevre ilişkileri ile hegemonik koruma teorilerinin, Türkiye'deki sürece uymayan yönleri ele alınarak Anayasa Mahkemesi kararları bu teoriler yönünden ve "Kemalist otoriterlik" olgusu çerçevesinde değerlendirilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
KEMALİZM VE TÜRKİYE ANAYASALARI
I. Kemalizm Kavramının Ortaya Çıkışı ve Tanımı
II. Kemalizm'in Tarihsel Gelişimi (1920-1950)
III. Kemalizm'in İlkeleri
IV. "İdeolojik Anayasa" Tartışmaları Çerçevesinde İdeolojiler, Anayasalar ve Kemalizm
V. Tarihsel Süreç İçerisinde Kemalizm'in Anayasalara Yansıması
VI. Kemalizm'in İlkelerinin 1961-1982 Anayasalarına ve Anayasa Mahkemesi Kararlarına Yansıması

İKİNCİ BÖLÜM
TÜRKİYE'DE ANAYASA YARGISININ KURULMA SÜRECİ VE KEMALİZM
I. Kuramsal Çerçeve: Anayasa Yargısının Demokratik Meşruluğu
II. Anayasa Yargısı-Siyaset İlişkisi ve Yargısal Aktivizm Kavramı
III. Türkiye'de Anayasa Yargısının Kuruluş Süreci
IV. Türkiye'de Anayasa Yargısının Merkez-Çevre İlişkileri Sorunsalı ile Açıklanması Girişimi ve Eleştirisi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINDA MERKEZ-ÇEVRE SORUNSALI VE KEMALİST OTORİTERLİK OLGUSU
I. Kuramsal Çerçeve: Otoriterlik, Merkez-Çevre Unsurları ve Anayasa Mahkemesi
II. CHP'nin ve Çevre Partilerinin 1961 Anayasası'nın İlk Döneminde Askerlik Hizmeti ile İlgili Kanunlara Karşı Açtıkları İptal Davaları
III. 12 Mart Döneminde CHP, TİP ve Anayasa Mahkemesi
IV. Çevre Partilerinin İktidarları Döneminde Kabul Edilen Bazı Otoriter Kanunlara Karşı Açılmış Olan İptal Davaları: "Çevre ve Merkez Otoriterliği"
V. Askeri Mahkemelerin Hak ve Özgürlükler ile İlgili İtiraz Başvuruları
VI. Genel Değerlendirme
SONUÇ

KAYNAKÇA