Bilginin toplanması, işlenmesi, depolanması ve kullanılmasını sağlayan teknolojiler yanında kişiler arası iletişime imkan tanıyan ve bünyesinde birçok farklı özellik taşıyan cihaz ve yazılımlar artık hayatımızın vazgeçilmez birer parçası haline gelmiştir. Günümüzde dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve akıllı cep telefonları vasıtasıyla kişilerin bilgiye ulaşması ve iletişimi zaman ve mekan sınırlaması olmadan rahatlıkla gerçekleşebilmektedir. Öte yandan bu gelişmeler, iş ilişkilerinde yeni sorun alanlarını da ortaya çıkarmıştır. Bilişim teknolojilerinin iş ilişkisinin kurulmasından sona ermesine kadar her aşamasında tartışılmaya değer birçok sorun alanı bulunmakla birlikte bu çalışma, "iş sözleşmesinin feshi" konusuna odaklanmaktadır. Bu kapsamda başta bilgisayar ve internet kullanımı olmak üzere bilişim teknolojilerinin kullanımının işçi ve işverenin fesih hakkına etkisi Yargıtay kararları ve doktriner tartışmalar ışığında sistematik bir şekilde ele alınmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
§1. İŞ HUKUKUNUN DOĞUŞU VE GELİŞİMİNDE TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN ROLÜ
I. TEMEL KAVRAMLAR
II. SANAYİ DEVRİMLERİ
III. BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNDEKİ GELİŞMELERİN İŞ İLİŞKİLERİNE ETKİSİ
IV. TEKNOLOJİK GELİŞMELERLE BİRLİKTE İŞYERİNİN SINIRLARININ VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN BAĞIMLILIK UNSURUNUN TEKRAR DEĞERLENDİRİLMESİ
§2. İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESİH HAKKI
I. FESİH KAVRAMI VE FESHİN HÜKÜM DOĞURMA ANI
II. SÜRELİ FESİH VE HAKLI NEDENLE FESİH KAVRAMLARI
III. FESİH BİLDİRİMİNİN ŞEKLİ
IV. ELEKTRONİK İLETİŞİM ARAÇLARI VASITASIYLA FESİH BİLDİRİMİ

İKİNCİ BÖLÜM
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI ÇERÇEVESİNDE İŞVERENİN FESİH HAKKI
§3. İŞVERENİN SÜRELİ FESHİ
I. İŞ GÜVENCESİ KAPSAMI DIŞINDAKİ İŞÇİLERİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ
II. İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDAKİ İŞÇİLERİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ
§4. İŞVERENİN HAKLI FESHİ
I. İŞÇİNİN AHLAK VE İYİ NİYET KURALLARINA UYMAYAN DAVRANIŞLARI
II. HAKLI FESİH-GEÇERLİ FESİH İLİŞKİSİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ELEKTRONİK İZLEME UYGULAMALARI VE GENEL OLARAK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMININ İŞÇİNİN FESİH HAKKINA ETKİSİ
§5. ELEKTRONİK İZLEME UYGULAMALARI VE SINIRLAMALAR
I. ELEKTRONİK İZLEME KAVRAMI VE AMACI
II. ULUSAL VE ULUSLARARASI HUKUK ÇERÇEVESİNDE KONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
III. İŞYERİNDEKİ ELEKTRONİK İZLEME UYGULAMALARI
§6. İŞÇİNİN FESHİ
I. İŞÇİNİN SÜRELİ FESHİ
II. İŞÇİNİN HAKLI FESHİ
GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

KAYNAKÇA