Halka açık anonim ortaklıklar, nitelikleri gereği belirli konularda halka açık olmayan anonim şirketlere göre farklı düzenlemelere tabidirler. Bu düzenlemelerden biri de, Türk Hukukunda ilk kez SerPK m. 24 hükmü ile düzenleme altına alınan ve halka açık anonim ortaklık pay sahiplerine tanınmış olan ayrılma hakkıdır. Türk Hukukunda ayrılma hakkının doğumu, önemli nitelikteki işlemlerin gerçekleştirilmesine genel kurul tarafından karar verilmesi ve pay sahipleri tarafından belirli şekli şartların gerçekleştirilmesine bağlıdır. Bu çalışmada, söz konusu önemli nitelikteki işlemlerden yalnızca, SerPK m. 23/1 (b) hükmünde düzenleme altına alınan, "halka açık ortaklıkların, malvarlığının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya kiraya vermesi veya malvarlığının tümü veya önemli bir bölümü üzerinde ayni hak tesis etmesi" işlemleri ve bu bağlamda önemli nitelikteki işlemlerde karar alma ve ayrılma hakkının kullanılması süreçleri ele alınacaktır. SerPK m. 23/1 (b) hükmü temele alınarak sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilecek incelemelerin daha iyi anlaşılabilmesi ve malvarlığının önemli bir bölümü üzerinde tasarruf edilmesi sonucunu doğuran işlemlerin bir bütün olarak ele alınabilmesi, önemli miktarda şirket varlığının toptan satışını, anonim şirket genel kurulunun devredilemez görev ve yetkileri arasında düzenleyen TTK m. 408/2 (f) hükmünün de incelenmesini gerektirmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada ayrıca, kapalı anonim şirketlerde önemli miktarda şirket varlığının toptan satışına ilişkin hukuki rejim, bu konudaki eTTK dönemi düzenlemeleri ve Yargıtay uygulaması ile -gerektiğinde- karşılaştırılarak incelenecektir.(TANITIM YAZISI)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
A. Konunun Tanıtımı ve Sınırlandırılması
B. Plan
C. Terminoloji
D. Konuya İlişkin Mevzuata Bakış

I. KAPALI ANONİM ŞİRKETLERDE ÖNEMLİ MİKTARDA ŞİRKET VARLIĞININ TOPTAN SATIŞINA İLİŞKİN HUKUKİ REJİM
A. Önemli Miktarda Şirket Varlığının Toptan Satışının Karşılaştırmalı Hukukta Düzenleniş Şekli
B. Önemli Miktarda Şirket Varlığının Toptan Satışının eTTK ve TTK Döneminde Düzenleniş Şekli
C. TTK m. 408/2 (f) Hükmünün Düzenleniş Amacı
D. Önemli Miktarda Şirket Varlığının Toptan Satışında Yönetim Kurulunun Bilgi Verme Yükümlülüğü
E. TTK m. 408/2 (f) Hükmünün TBK m. 202 ve 203 ile TTK m. 11/3 Hükümleri ile İlişkisi
F. Genel Kurul Kararının Satış İşleminin Geçerliliği Üzerindeki Etkisi

II. HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARDA MALVARLIĞININ ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ ÜZERİNDE TASARRUF EDİLMESİNE İLİŞKİN HUKUKİ REJİM
A. Halka Açık Anonim Ortaklıklar Açısından Malvarlığının Önemli Bir Bölümü Üzerinde Tasarruf Edilmesi Sonucunu Doğuran İşlemlerin Karşılaştırmalı Hukukta Düzenleniş Şekli
B. Pay Sahiplerine Önemli Nitelikteki İşlemlerle Bağlı Olarak Tanınan Ayrılma Hakkının Türk Hukukunda Kabul Ediliş Süreci ve SerPK m. 23/1 (b) Hükmü
C. SerPK m. 23/1 (b) Hükmünün Düzenleniş Amacı
D. "Ortaklık Malvarlığı"nın Tanımı
E. SerPK m. 23/1 (b) Hükmü Kapsamındaki İşlemlere İlişkin Olarak Ayrılma Hakkı Tebliği İle Getirilen Önemlilik Ölçütleri
F. Devir, Kira ve Ayni Hak Tesisi İfadelerinin Kapsamı
G. Devir, Kiralama ve Ayni Hak Tesisi İşlemlerinin Zaman Açısından Bağlantılı Olması
H. Ayrılma Hakkının Doğmadığı Haller
I. Ayrılma Hakkının Kullanılması
İ. Ayrılma Hakkının Kullanılmasının Sonuçları
J. Genel Kurul Kararının Devir, Kiralama ve Ayni Hak Tesisi İşlemlerinin Geçerliliği Üzerindeki Etkisi
SONUÇ

KAYNAKÇA