Ekonomik Hukuk
Highlights on the Legal Aspects of the Privatization
Türk Hukukunda Bankaların Gözetimine Toplu Bakış
Some Highlights on the Taxation of Foreign Investments in Turkey
Planlamanın Anayasal Düzeni
Türkiye'de Yabancı Sermayenin Vergilendirilmesinin Ana Çizgileri
Avrupa Hukuku ve Anayasa Hukuku
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndaki Boşlukların Anayasa Mahkemesi Tarafından Doldurulması
Avrupa Topluluğu Hukukun Üstünlüğü Karşısında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Avrupa Topluluğunun Hukukî ve İktisadî Sorunları

Kamu Maliyesi Hukuku
Kamu Maliyesinin Örgütsel Yapısı
Türk Kamu Maliyesinin Anayasal Temelleri (I)
Türk Kamu Maliyesinin Anayasal Temelleri (II)
Türk Kamu Maliyesinin Anayasal Temelleri (III)

Vergi Hukuku
Anayasa Mahkemesi Kararları'na Göre Yasama Yetkisi ile Yürütmenin Düzenleme Yetkisinin Sınırları
Türk Vergi Hukukunun Anayasal Temelleri
Vergi Usul Hukuku
Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım İlkesi
Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişikliklerle Vergi İdaresine Tanınan Yetkilerin Değerlendirilmesi
Vergi Hukukunda Yorum ve Nitelendirme

Mali Yargı
Vergi Usul Kanunu'ndaki Boşlukların Yargı Tarafından Doldurulması
Sayıştay'ın Anayasal Konumu
Vergi Davalarında Temyiz Denetiminin Kapsamı ve Sınırları
Bireysel Vergiler Hukuku
Katma Değer Vergisinde İhracat İstisnası ve İhracatta Vergi İadesi
Kurumlar Vergisi Açısından Anonim Şirketlerin Emisyon Primleri

Kişiler Hukuku
La Protection des Droits de la Personnalité Contre les Atteintes par Voie de Presse D'après la Jurisprudence de la Cour de Cassation Turque

Aile Hukuku
Le Divorce par Consentement Mutuel
Rapport Turc [Le Rôle du Juge Dans le Droit de la Famille / Aile Hukukunda Hâkimin Rolü]
Rapport Turc [Les Principes Constitutionnels Qui Régissent le Droit de la Famille / Aile Hukukuna Hakim Olan Anayasal İlkeler]
The Paternity Suit in the New Project of the Turkish Civil Code

Miras Hukuku
Türk Miras Hukukunun Anayasal Temelleri
Tapu Uygulamaları Açısından Miras Hukuku Sözleşmeleri
El Yazılı Vasiyetnamede Düzenleme Yerinin Gösterilmesi Koşuluna İlişkin Yargıtay İçtihadındaki Son Gelişme

Eşya Hukuku
Mülkiyet Hakkının İçeriksel Değişimi
Türk Medenî Kanunu Öntasarısının Eşya Hukuku Bölümüne Toplu Bakış
Les Grandes Lignes des Modifications et Compléments Prévus Par l'Avant-Projet du Code Civil Turc Dans Le Domaine des Droits Réels
Bankaların Taşınmaz İşlemleri
İsviçre Medenî Kanununun "Sınırlı Aynî Haklar" Bölümünde Yapılan Değişiklikler
La Forme du Contrat de Vente d'Immeuble En Droit Civil Turc (D'après La Jurisprudence de la Cour de Cassation)
Kat Mülkiyetinde Ortak Giderlerin Teminatı Olarak Kanuni Rehin Hakkı
Eser İncelemesi: Gayrimenkul Satış Vaadi (Mustafa ÇEMBERCİ)
Eşya Hukuku
Topraktan Kat Satışı ve Arsa Payı Karşılığında Kat Yapımı

Borçlar Hukuku
Elektronik Banka İşlemlerinin Hukuksal Yapısı
L'incidence de la Constitution Sur la Liberté Contractuelle
Hekimin Hukuksal Sorumluluğunda Kusur ve İspat Yükü
Haksız Fiil Sorumluluğunda Kusur Kavramının Görevi
Özel Hukuk Alanında Toplumsal Hasar Temeline Dayanan Sorumluluk
Les Effets de la Dépréciation Monétaire Sur Les Rapports Juridiques Contractuels En Droit Civil Turc
Les Grandes Lignes de la Responsabilité Extracontractuelle en Droit Civil Turc

Borçlar Hukuku
İsviçre Federal Mahkemesinin ve Kanton Mahkemelerinin Borçlar Hukuku Kararları (1958-1959)
Özel Hukuka İlişkin Çeşitli Konular
La Disparition du Dernier Quotidien de la Langue Française à Istanbul: Le Journal d'Orient
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararlarına Göre Türk Medeni Kanununun Yorumlanması
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken İşledikleri Kusurlardan Doğan Tazminat Davaları
Anayasa Mahkemesi Kararlarına Göre Anayasa'nın Özel Hukuk Alanındaki Etkileri
The Protection of Consumers Through Price Control in Turkey
Rapport Turc [Le Sens de la Pratique du Droit / Uygulamanın Hukuk Düzenindeki Önemi]
Türk Medeni Kanununun Atatürk İlkelerinin Işığında Yorumlanması
Avrupa'nın Sınırlarında Bir Mukayeseli Hukuk Laboratuarı ve Onun Yaratıcısı
Aperçu Général Sur Le Rôle du Juge En Présence des Problèmes Économiques En Droit Civil Turc
Droit Privé Et Droit Du Travail
Rapport Turc [Les Grandes Lignes de la Législation Bancaire en Droit Turc / Türk Hukuku'nda Bankacılık Düzenlemelerinin Genel Esasları]