Hukuka aykırı deliller konusu, ispat hukukunun içerisinde yer alan ve yasal düzenlemelere rağmen yargı sürecinde kullanılabilirliği hakkında tartışmalar olan bir "mesele" dir. İlk olarak ceza yargılaması için gündeme gelen mesele hakkında, Anglo-Amerikan hukuk sisteminin uygulandığı ülkelerde kolluğu disipline etmek maksadıyla bu tür delillere mutlak şekilde yasak tatbik edilmektedir. Ülkemizin de içerisinde bulunduğu Kıta Avrupası hukuk sisteminin uygulandığı ülkelerde ise temel hak ve özgürlüklerin ihlali perspektifinden bakılarak nisbi bir yasaklama getirildiği müşahede edilmektedir. Karşılaştırmalı hukuktaki düzenlemelere paralel olmak üzere, ilk olarak 1992 yılında yapılan CMUK değişiklikleriyle hukuk hayatımıza giren hukuka aykırı delillerin kabul edilemezliği kuralı, takiben Anayasa ve HMK'ya da derç edilmiştir. İdari Yargılama Usulü Kanunu'muzda ise henüz yer almaması sebebiyle bu alanda meseleye ilişkin bir bakış açısı geliştirmek üzere bu çalışma hazırlanmıştır.(ARKA KAPAKTAN) İÇİNDEKİLER GİRİŞ Birinci Bölüm HUKUKA AYKIRI DELİL MESELESİNE GENEL BAKIŞ I. GENEL OLARAK HUKUKA AYKIRI DELİLLER II. DELİL KAVRAMI VE HUKUKA AYKIRILIK III. YARGILAMA USULLERİNDE İSPAT VE DELİLE İLİŞKİN TEMEL İLKELERİN HUKUKA AYKIRI DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE ETKİSİ IV. HUKUKA AYKIRI DELİLLER MESELESİNİN ORTAYA ÇIKIŞI V. DELİLİN HUKUKA AYKIRI OLARAK NİTELENDİRİLMESİNDE ÖLÇÜTLER VI. HUKUKA AYKIRI DELİLLERE İDARİ YARGILAMA USULÜNE ÖZGÜ BİR YAKLAŞIMIN GEREKLİLİĞİ VII. ANAYASAL İLKE VE HAKLAR TEMELİNDE İDARİ YARGIDA HUKUKA AYKIRI DELİLLERE BAKIŞ İkinci Bölüm İDARİ YARGILAMA USULÜNDE HUKUKA AYKIRI DELİLLERE İLİŞKİN YAKLAŞIMIN DİĞER YARGILAMA USULLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI I. MEDENİ YARGILAMA USULÜNDE HUKUKA AYKIRI DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ II. CEZA YARGILAMASI USULÜNDE HUKUKA AYKIRI DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ III. DİĞER YARGILAMA USULLERİNDE HUKUKA AYKIRI DELİLLERE İLİŞKİN YAKLAŞIMLARIN İDARİ YARGILAMA USULÜNDE HUKUKA AYKIRI DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE ETKİSİ Üçüncü Bölüm İDARİ YARGILAMA USULÜNDE HUKUKA AYKIRI DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ I. HUKUKA AYKIRI DELİLLERİN İDARİ YARGILAMA USULÜNDEKİ GÖRÜNÜM ŞEKİLLERİ II. İDARİ YARGILAMA USULÜNDE HUKUKA AYKIRI DELİLLERE YARGI YERLERİNİN GENEL YAKLAŞIMLARI III. İDARİ YARGILAMA USULÜNDE HUKUKA AYKIRI DELİLLERİN KABUL EDİLEMEZLİĞİ YÖNÜNDEKİ YAKLAŞIMLAR IV. İDARİ YARGILAMA USULÜNDE HUKUKA AYKIRI DELİLLERİN KABUL EDİLEBİLİRLİĞİ YÖNÜNDEKİ YAKLAŞIMLAR V. İDARİ YARGILAMA USULÜNDE HUKUKA AYKIRI DELİLLER MESELESİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN GETİRİLEBİLECEK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SONUÇ KAYNAKÇA