6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 83. maddesinde borçlunun, borcunu şahsen ifa zorunluluğunun bulunmadığı belirtilmiştir. Çalışmamızın konusu, bugüne kadar borç ilişkilerinde edim ve alacaklı unsurlarına kıyasla detaylı olarak incelenmemiş "borçlu" unsurunu ele almak ve ifadaki konumunu, özellikle iş görme sözleşmeleri açısından TBK m. 83 ile karşılaştırarak değerlendirmektir.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
BORÇ ve BORÇ İLİŞKİSİ
I. BORÇ İLİŞKİSİ
A. GENEL OLARAK
B. BORÇ ve BORÇ İLİŞKİSİ KAVRAMLARI
C. BORÇ-BORÇ İLİŞKİSİ KAVRAMLARININ FARKLARI
D. BORCUN KAYNAKLARI
II. BORÇ İLİŞKİSİNİN NİSBİLİĞİ
III. BORÇ İLİŞKİSİNİN UNSURLARI
A. TARAFLAR
B. KONU (EDİM)

İKİNCİ BÖLÜM
İFADA BORÇLUNUN ROLÜ
I. EDİMİN YERİNE GETİRİLMESİ (İFA)
A. GENEL OLARAK İFA KAVRAMI
B. İFANIN HUKUKİ NİTELİĞİ
C. AHDE VEFA İLKESİ ve GEREĞİ GİBİ İFA
II. İFADA BORÇLUNUN ROLÜ
A. GENEL OLARAK
B. EDİM TÜRLERİ AÇISINDAN İFADA BORÇLUNUN ROLÜ
III. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İFASI
A. ÜÇÜNCÜ KİŞİ KAVRAMI- MÜTESELSİL BORÇLU ve KEFİLİN DURUMU
B. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İFASININ BENZER DURUMLARDAN AYIRT EDİLMESİ
C. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İFASININ HÜKMÜ-ETKİSİ
D. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İFASINDA ALACAKLININ HUKUKİ DURUMU
E. HALEFİYET
IV. BAZI ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İFASI
A. ESER SÖZLEŞMESİNİN İFASINDA KİŞİ UNSURU
B. VEKALET SÖZLEŞMESİNİN İFASINDA KİŞİ UNSURU
C. HİZMET SÖZLEŞMESİNİN İFASINDA KİŞİ UNSURU
SONUÇ

KAYNAKÇA