6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış "Sigorta Hukuku" adlı eserimizin baskısının tükenmesi nedeniyle, yeni baskının hazırlanması gereği doğmuştur. Bu baskıda ilgili mevzuatta meydana gelen bazı değişiklikler ilgili yerlere işlenmiştir. Bu kapsamda 07.08.2018 tarih ve 700 sayılı "Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname", "Taşıma İşleri Organizatörleri Yönetmeliği" bunlardan birkaçıdır.(ÖNSÖZDEN) İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm GENEL OLARAK SİGORTA HUKUKU §1. Genel Olarak Sigortacılık ve Sigorta Hukuku §2. Sigorta Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları, Özellikleri, Sigorta Hukuku Alanında Yapılan Tasnifler ve Sigorta Sözleşmesindeki İlgili Kişiler Ve Temel Kavramlar I. GENEL OLARAK II. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI III. SİGORTA HUKUKU ALANINDA YAPILAN TASNİFLER IV. TEMEL KAVRAMLAR ve İLGİLİ KİŞİLER İkinci Bölüm SİGORTA ARACILARI §3. Sigorta Aracıları I. GENEL OLARAK II. ACENTELERİ III. SİGORTA BROKERLERİ Üçüncü Bölüm SİGORTA SÖZLEŞMESİ, SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE SONA ERMESİ, SÖZLEŞMENİN BAŞLANGICI, SİGORTA POLİÇESİ, SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ, SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ İLE ZORUNLU SİGORTALAR §4. Sigorta Sözleşmesi ve Bu Sözleşmenin Kurulması I. GENEL OLARAK II. ÖZELLİKLERİ III. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ ve KURULMASI IV. SİGORTA POLİÇESİ V. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN BAŞLANGICI VI. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ VII. SİGORTA HUKUKUNDA SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ ve ZORUNLU SİGORTALAR Dördüncü Bölüm SİGORTA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN TARAFLARIN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ §5. Borç ve Yükümlülükler I. GENEL OLARAK II. SİGORTACININ BORÇ ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ III. SİGORTA ETTİRENİN BORÇ ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ IV. KANUNUN UYGULAMA ALANI ile KORUYUCU HÜKÜMLER Beşinci Bölüm TÜRK TİCARET KANUNU'NUN SİGORTA KİTABININ SİSTEMATİĞİ ve SİGORTA TÜRLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER §6. Sistematik §7. Zarar Sigortaları I. GENEL OLARAK ve TÜRLERİ II. MAL SİGORTALARI III. SORUMLULUK SİGORTALARI IV. ZARAR SİGORTALARINDA KORUYUCU HÜKÜMLER V. ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARI İLE İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER VI. BAZI SORUMLULUK SİGORTALARINDAN ÖRNEKLER Altıncı Bölüm CAN SİGORTALARI §8. Can Sigortaları I. GENEL OLARAK II. TÜRLERİ III. KORUYUCU HÜKÜMLER POLİÇE ÖRNEKLERİ KAYNAKÇA